AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. BİNBİN SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Konaklar Mah. Selvili Sok. Sabancı Center Kule 2 No:2/2 Beşiktaş/İstanbul) (“Şirket” ya da “Aköde”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz ve Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“BinBin”) ile paylaşıyoruz.

1.İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kimlik Bilgileriniz: T.C. kimlik numaranız, isminiz ve soyisminiz

İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numaranız,

Müşteri İşlem Bilgileriniz: BinBin hesap adınız, BinBin hesabınıza bakiye yükleme tutarı ve bakiye yükleme tarihi, yükleme sürecinin tamamlanma bilgisi varsa otomatik ödeme talimatı talebiniz

Segmentasyon Bilgileriniz: açık rıza vermeniz halinde işlenen verileriniz ile oluşturulan müşteri skor ve profilleme bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aköde olarak 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işleme amaçlarımızı ayırdık ve aşağıda yer tablolarda gruplandırılarak listeledik.

Şirketimiz ile aramızda bulunan iş ilişkisine göre ilgili bölümü seçerek işlediğimiz kişisel veriler, amaçlarımız ve hukuka uygunluk nedenleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

• BinBin Süreçleri

Son Kullanıcı olarak BinBin hesabınıza ait ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Aköde’ye ait bakiye yükleme ekranlarından BinBin’e iletilmesi ve ödeme süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlediğimiz kişileri veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebepleri
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgileri Bakiye yükleme / geri çekme başvuru talebinin alınması ve BinBin’e iletilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgileri İşlem yapılan bakiyenin kullandırılması ve BinBin’e iletilmesi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri Ürüne ilişkin bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri Hukuki süreçlerin yönetilmesi, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgileri, Segmentasyon Bilgileri BinBin işlemleri ile ilgili veya bağlantılı olarak teklifler sunmak Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması


Pazarlama Süreçleri

Son Kullanıcı olarak BinBin kullanım süreçlerinizde pazarlama ve kampanya amacıyla açık rızanız ile işlediğimiz kişiler veriler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebepleri
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgileri Segmentasyon Bilgileri Şirketimizce sunulan ve aracılık edilen tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama analiz ve modelleme çalışmaları yapılması, Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi, Markamız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi almak için sizinle iletişime geçilmesi Açık rızanızın bulunması

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, segmentasyon verileriniz, uygulama ve internet sitesi üzerinden tarafınızca beyan edilmek suretiyle elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. Ayrıca şirketimize iletilen yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılarla fiziksel olarak da toplanmaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere başta 6493 Sayılı Kanun ile alt düzenlemeleri ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde aktarılabilecektir.

Bu bölümde aktarım yaptığımız organizasyon yapılarını ve aktarım amaçlarımızı listelemekteyiz.


Organizasyonlar Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. TCMB, MASAK, SGK, İYS,TÖDEB vb), Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,
Ödeme işlemi hizmet sağlayıcıları ve ödeme programı üyesi olan diğer mali kuruluşlar (Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla
İş ortaklarımıza (örn. program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlara, fintechlere), Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri ile ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla,
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına, Şirket faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi tosla.com/kvkk-basvuru-formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.