İşe Alım Başvurusu Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde kurulu Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (“Aköde”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.

Kapsam

Kişisel verileriniz, Aköde’de yer alan pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla işlenebilecek ve ilgili kuruluşlara aktarılabilecektir. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizce işlenen veriler aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylece işlediğimiz veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Bilgileri Ad Soyad, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum gibi sizi tanımamızı sağlayan bilgilerdir.
İletişim Bilgileri İkametgâh, e-posta adresi, ev adresi, telefon numarası gibi size ulaşmamızı sağlayan bilgilerdir.
Aday Bilgisi Gelir bilgisi, performans bilgileri ve diğer işverenlerden hizmet ilişkisi kapsamında edinilen işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas alınacak her türlü kişisel veridir.
Sağlık Bilgileri Sağlık beyanı, sağlık raporu, engellilik durumu gibi özel nitelikli kişisel verilerdir.
Resmi Kurum Fiyatları Resmi sorgulama raporlarında yer alan güncel borç ve limit durumlarının yasal sınırlarda olup olmadığı ve borç ödeme olasılıklarını gösteren bilgilerdir.
Görsel ve İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları, telefon görüşmeleri, video mülakat sırasında alınan kayıtlar ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.
Özlük Verileri

Eğitim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi, sertifika bilgileri, ön yazı, değerlendirme ve test sonuçları, askerlik ilişik bilgisi, referans teyit bilgileri, özgeçmişte bulunan diğer bilgiler, özlük haklarının elde edilmesine yönelik her türlü veridir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

  • İş başvurusu sırasında ve/veya iş sözleşmesinin kurulduğu esnada tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü, yazılı ya da e-posta da dahil olmak üzere elektronik ortamlarda paylaşılan ve yine İnsan Kaynakları danışmanlık şirketleri, portallar (, Kariyer.Net, LinkedIn vb.) , İŞKUR ve özel istihdam büroları, basında verilen ilanlar aracılığı ile (gazete, dergi vb.), aday tarafından gönderilen özgeçmişler aracılığı ile, basılı iş başvuru formları aracılığı ile şirket çalışanları aracılığıyla iletilen özgeçmişler vasıtasıyla edindiğimiz tarafınıza ait kişisel verileri işlemekteyiz.
  • İşe yerleştirilmeniz amacıyla yapılan iş görüşmelerine ilişkin görüşme yöntemleri Aköde tarafından belirlenir. Görüşmelerin kapsamı grup görüşmesi, panel görüşme, birebir görüşme, grup vaka çalışması, envanter, sınav uygulaması dahil her türlü yöntemle gerçekleştirilebilecektir. Belirtilen yöntemlerin uygulandığı durumlarda edinilen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler, sözlü olarak adaydan alınabilir, video konferans/tele konferans ortamında veya online görüşme platformlarında yapılacak görüşmeler kaydedilebilir.


İşlenme Amaçları Ve Hukuka Uygunluk Sebepleri


İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kimlik,Özlük ve İletişim Bilgileri Kariyer siteleri üzerinden başvuruların alınması ve ilgili olası iletişim taleplerinizin değerlendirilmesi/sonuçlandırılması, · Başvuru sürecinin yürütülmesi, · Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, işe alım ve sözleşme sürecinin gerçekleştirilmesi, · İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi, · İş sürekliliğinin sağlanması, · İnsan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, · Şirketimizin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, · Gerçekleştirilecek görüşmeler için tarafınıza ilgili doküman ve/veya link ve/veya davet ulaştırılabilmesi, · Başvuru ve işe alım süreci hakkında iletişime geçilebilmesi ve iş teklifinin iletilebilmesi, Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kurulması ve iş sözleşmesinin yerine getirilmesi amacıyla; · İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Resmi Kurum Kayıtları Yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülüklerinin ve bilgilerin yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İŞKUR gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarakyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, Özlük ve İletişim Bilgileri Başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, ileride açılacak pozisyonlarla ilgili iletişime geçilebilmesi ve bilgilerin saklanması İlgili kişinin açık rızasının bulunması halinde
Sağlık Bilgileri Yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülüklerinin (engelli çalıştırma zorunluluğu) ve bilgilerin yasal süreler dâhilinde saklanmasına ve ilgili kurumlara bildirilmesine ilişkin düzenlemeler, İlgili kişinin açık rızasının bulunması halinde · Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak

Kişisel Verilerin Aktarımız

Aköde nezdinde kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla bağlı olarak gerekli olması halinde yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere; 

  • Aköde ve Akbank ve iştiraklerinin iş sözleşmesinin yapılması ve servis uygulaması başta olmak üzere aldığı hizmetler çerçevesinde; iş sağlığı ve güvenli hizmetlerinden sorumlu görevliler ve kurumlar, üçüncü taraf hizmet alınan kurum ve kuruluşlar ile sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle,
  • Referans çalışması yapılması amacıyla; önceki işverenler, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerinize aktarılabilecektir.
  • İşe başlama bilginiz (TCKN, ad-soyad ve işe başlama tarihi dahil) ile engelli çalışan adayı olmanız ve tarafınızca beyan edilmesi halinde engellilik durumuna ilişkin bilginiz, yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülüklerinin (engelli çalıştırma zorunluluğu) yerine getirilebilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Bu kapsamda iletilen talepler Aköde tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize başvurabilir, Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akode@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.