AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YASAL TEMSİLCİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Aköde” veya “Şirket”), müşterilerinin yasal temsilcilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin müşterisinin yasal temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz. 

Aydınlatma Metni ile Aköde tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.  

2. Müşterilerin Yasal Temsilcilerinin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşteri yasal temsilcilerine ait kişisel veriler özellikle şunlardır:   

 • Ad-soyad, TCKN, doğum tarihine ilişkin kimlik bilgileri  
 • Telefon numarasına ilişkin iletişim bilgileri  
 • Tosla müşterisi ile bağlantı ilişki bilgisi 
 • Tosla Destek ekibine herhangi bir kanaldan yazılı veya sözlü olarak ulaştırılan her türlü talep, şikayet, yorum, öneriler ile iletişim esnasında eklenen bilgi ve belgeler ve bunlara ilişkin tüm kayıt ve raporlar  
 • Mahkeme ve idari mercilerden gelen her türlü evrak ve sözleşme  

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz, uygulama ve internet sitesi üzerinden toplanan ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.  

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın bulunduğu durumlarda veya KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması veya kullandırılması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Aköde’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.  

 •  Kayıt aşamalarının tamamlanması ile kullanıcı ve hesap yaratılması, müşteri ve kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, uygulamaya güvenli girişin sağlanması,  
 • Mevzuat gereği bilgilerin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, bilgilerin tutarlılığının kontrolü ile denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  
 • Bilgi ve operasyonel güvenliğin sağlanması, risk seviyelerinin değerlendirilmesi, belirlenmesi ve yönetimi, şüpheli işlem ve kullanıcı kontrollerinin yapılması, uygun olmayan durumlarda gerekli aksiyonların alınması,  
 • Sistemsel kayıtların tutulması, raporlamaların gerçekleştirilmesi, analizlerin planlanması ve yapılması ile strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi,  
 • Tosla Destek ekibine iletilen veya kamuya açık şekilde paylaşılmış şikayet, görüş, öneri, hata bildirimlerinin alınması, gerekli bilgilerin sağlanması ve yönlendirmelerin yapılabilmesi; müşteri değerlendirmelerinin toplanması ve değerlendirilmesi; harcama kısıtı ve itirazı, kullanıcı bilgi değişikliği gibi kullanıcı talebine istinaden tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi amacıyla işlenmektedir  

Kişisel verileri işleme amaçları yukarıda  şekilde olup şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:  

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  

2. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla;  

Aktarılan TarafAktarım Amacı
Üye işbirlikçi Firmalara-Kişisel verileriniz uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla,
Tedarikçi firmalarla -Şikayet veya talep ile ilgili bilgi veya geri bildirimde bulunulması ya da iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, 
Yetkili kamu kurumuna,-Müşteri ve kimlik doğrulama süreçleri ile yakınlık kontrolü gibi diğer kontrollerin yürütülmesi amacıyla,
Akbank’a-Veritabanı yönetimi kapsamında ve mevzuat gereği şüpheli işlem kontrollerinin yapılması ve şikayet/görüş/öneri/hata süreçlerinin yürütülmesi için,
Danışman’a-Strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.


2. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi tosla.com/kvkk-basvuru-formu yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz. . Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, , talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır.