AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz. 

1. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup Şirketleri ve birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Grup Şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları sınırlarında işlenecektir; Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi.  

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Toplanan kişisel verileriniz bu metnin 1. Maddesine belirtilen gerekçelerle, Grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız  

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

5. Rızanızı Gerektirmeyen Haller 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Şirketin, kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

6. Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.tosla.com web sitesindeki formu doldurarak formun imzalı bir kopyası; Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine posta ya da elden, form taratılarak, tosladestek@tosla.com adresine elektronik posta yolu ile iletilmelidir. Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.

AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

1. Amaç

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Aköde” veya “Şirket”), müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.  

Aydınlatma Metni ile Aköde tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.   

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü  

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:    

 • Ad-soyad, önceki soyad, TCKN, anne-baba adı, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi gibi nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet üzerinde yer alan kimlik bilgileri  
 • Telefon numarası, e-posta, adres, lokasyon gibi iletişim bilgileri  
 • Kullanıcı adı-soyadı, fotoğraf, imza, kullanıcı ID, kullanıcı şifresi gibi kullanıcı bilgileri  
 • İşlem adı, açıklaması, tarihi, tutarı, iptal/iade gibi gibi teknik işlem detayları, 
 • Yaş bilgisine göre ergin olmayan kullanıcı ve yasal temsilci statüsü, 
 • Tosla güncel bakiye, limit bilgileri, parasal harcama işlemleri, blokele bilgileri gibi  finansal işlem detayları  
 • IBAN, banka adı, hesap numarası gibi diğer finansal kuruluşlara ait bilgiler  
 • İstanbulkart numarası gibi işbirliği içinde olduğumuz firmalara ait tanımlayıcı bilgiler  
 • Cep telefonu markası ve modeli, cihaz adı, uygulama sürümü, IP adresi gibi bilgiler  
 • Uygulamaya başarılı ve başarısız giriş denemeleri ile güvenlik ayarları bilgileri  
 • Tosla Destek ekibine herhangi bir kanaldan yazılı veya sözlü olarak ulaştırılan her türlü talep, şikayet, yorum, öneriler ile iletişim esnasında eklenen bilgi ve belgeler ve bunlara ilişkin tüm kayıt ve raporlar  
 • Bireysel veya kurumsal kullanıcılar tarafından sağlanan veya mahkeme ve idari mercilerden gelen her türlü evrak ve sözleşme  
 • Kurumsal müşterilere ait unvan, vergi numarası, vergi dairesi, imza sirküleri, KEP adresi, iletişim bilgileri, firma yönetici-çalışan-temsilci bilgileri gibi bilgiler    

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz, uygulama ve internet sitesi üzerinden toplanan ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.   

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın bulunduğu durumlarda veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması veya kullandırılması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Aköde’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.  

 • Kayıt aşamalarının tamamlanması ile kullanıcı ve hesap yaratılması, müşteri ve kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, uygulamaya güvenli girişin sağlanması,  
 • Ergin olmayan bireyler ile yasal temsilcilerinin arasındaki bağın kurulması,
 • Uygulamanın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi, uygulamada yer alan izinlerin yönetilmesi,  
 • Uygulama, internet sitesi veya işbirliği içinde olduğumuz firmalarda, Aköde ve ilgili firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi, bilgilendirici ve yönlendirici iletişimlerin yapılabilmesi, işlemlere ve işlem takibine dair bilgi sağlanabilmesi, Tosla Kart basılması ve iletilmesi,  
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, cari hesap tutulması ve süreçlerin takibi, işbirliği içinde olduğumuz firmalarla finansal mutabakat sağlanması,  
 • Mevzuat gereği bilgilerin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, bilgilerin tutarlılığının kontrolü ile denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  
 • Bilgi ve operasyonel güvenliğin sağlanması, risk seviyelerinin değerlendirilmesi, belirlenmesi ve yönetimi, şüpheli işlem ve kullanıcı kontrollerinin yapılması, uygun olmayan durumlarda gerekli aksiyonların alınması,  
 • Çekiliş, özel ödül, yarışma ya da benzer bir etkinliğe katılımın sağlanması, süreçlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara bilgilendirme yapılması, 
 • Sistemsel kayıtların tutulması, raporlamaların gerçekleştirilmesi, analizlerin planlanması ve yapılması ile strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi,  
 • Tosla Destek ekibine iletilen veya kamuya açık şekilde paylaşılmış şikayet, görüş, öneri, hata bildirimlerinin alınması, gerekli bilgilerin sağlanması ve yönlendirmelerin yapılabilmesi; müşteri değerlendirmelerinin toplanması ve değerlendirilmesi; harcama itirazı, kullanıcı bilgi değişikliği gibi kullanıcı talebine istinaden tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi amacıyla işlenmektedir  

Aynı zamanda kişisel verileriniz açık rızanızının varlığı halinde; 

 • Lokasyon verinize göre  anlık kampanya bildirimi yapılması için,  
 • Veri, müşteri ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması,  

 Kişiselleştirilmiş reklam, kampanya, promosyon, ürün hizmet tanıtım süreçlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi ve bu amaçlarla iletişime geçilmesi amacıyla Aköde ve Akbank T.A.Ş (“AKBANK”) tarafından işlenecektir.  Açık rızanızı geri almanız halinde hem şirketimiz hem de AKBANK tarafından belirtilen amaçlarla veri işleme faaliyetine son verilecektir.  

Kişisel verileri işleme amaçları yukarıda  şekilde olup şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:  

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla;  

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Üye işbirlikçi firmalara

 • Kişisel verileriniz uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla,

Tedarikçi firmalarla 

 • Şikayet veya talep ile ilgili bilgi veya geri bildirimde bulunulması ya da iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, 
 • Çekiliş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,

İş ortaklarına,

 

 • İş ortağı kampanyaları süreçlerinin yürütülmesi için, 

Yetkili kamu kurumuna,

 

 • Müşteri ve kimlik doğrulama süreçleri ile yakınlık kontrolü gibi diğer kontrollerin yürütülmesi amacıyla,

Akbank’a  

 

 • Veritabanı yönetimi kapsamında ve mevzuat gereği şüpheli işlem kontrollerinin yapılması ve şikayet/görüş/öneri/hata süreçlerinin yürütülmesi için,

Akbank’a ve kurye firmasına

 • Tosla Kart basımı, gönderimi için, 

 

Danışman’a

 • Strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Aynı zamanda kullanıcı bilgileriniz, teknik ve finansal işlem detaylarınız, kullanıcı, iletişim, kimlik bilgileri ve lokasyon ve uygulama verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde,  Akbank tarafından iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yukarıda sayılı eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla AKBANK  ile paylaşılacaktır.  

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi tosla.com/kvkk-basvuru-formu ile Akbank’a yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi ise akbank.com/kvkhk yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz. . Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, , talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır. 


Verdiğin izinleri dileğin şekilde iptal etme imkanına sahipsin, iptal yöntemlerini okumayı unutma!