AKÖDE ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Sözleşmesi (‘‘Sözleşme’’); Konaklar Mah. Selvili Sok. Sabancı Center (Kule 2) Apt. No:2/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “AKÖde” olarak anılacaktır.) ile hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Bundan sonra “Ödeme Hizmeti Kullanıcısı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

İş bu Sözleşme’nin Taraflar arasında elektronik ortamda onay verilmesi suretiyle veya ıslak imza ile fiziken akdedilmesi mümkündür.

Sözleşme’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay verilmesi yönetimiyle akdedilmesi halinde iş bu Sözleşme, çevrimiçi kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme ve varsa eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul eder. 

AKÖde ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Bu Sözleşmede;

2.1   AKÖde Ödeme Hizmeti: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın İnternet Sitesi ve/veya AKÖde tarafından sağlanan arayüz veya Fiziki POS ile ödeme yapmasını sağlayan  ödeme sürecini,

2.2   Alacak Belgesi: Kart kullanılarak alınan bir malın veya hizmetin iadesi veya iptali halinde POS kullanan Tosla İşim’in iade fonksiyonunu kullanarak POS cihazından aldığı belgeyi,

2.3  BKM: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi’ni,

2.4   Düzenli Ödeme (Tekrarlayan İşlemler): Düzenli ödeme talimatı ile tarih ve miktarı önceden belirli olan kira, okul taksidi, apartman aidatı gibi ödemelerin Ödeme Hizmet Kullanıcı tarafından verilen bir talimatla otomatik olarak tahsil edilmesini,

2.5   Fiziki POS: Kartlar üzerindeki bilgileri esas alarak satış ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilen, kart ve işlemlere ait bilgilere uygun olarak satış veya alacak belgesini fiziki ya da sanal ortamda üreten cihazları,

2.6   Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

2.7   Güvenlik Olayı: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulması veya sahtecilik, dolandırıcılık tespiti durumlarını,

2.8   Harcama Belgesi (Slip): POS cihazı tarafından üretilen, Kart Hamili tarafından şifre girilmesi ile veya POS cihazlarından kartın geçirilmesini müteakip Kart Hamili’nce imzalanmak suretiyle onaylanan belgeyi,

2.9   Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Son Kullanıcı’ları tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’ların kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı’lar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

2.10   İşyeri Limiti: AKÖde tarafından tespit edilen ve söz konusu limiti aşan satış tutarları için işlem tutarı üzerinden otorizasyon alınmasını gerektiren satış tutarını,

2.11   Kanun: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu Kanununu,

2.12   Kart Saklama Hizmeti: E-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda yapılan online ödeme işlemlerinde işlemin tarafı olan Son Kullanıcı’lara ait Ödeme Kartı bilgilerinin kaydedilmesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı kredi kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri,

2.13   Kart tabanlı ödeme işlemi: Ödeme işleminin kart, bilişim veya elektronik haberleşme cihazı veya yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmesi için 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda tanımlanan kartlı sistem kuruluşlarının altyapıları ve iş kurallarına göre sunulan ve bunun sonucunda bir banka kartı, kredi kartı veya ön ödemeli araç işlemi gerçekleşen hizmetleri,

2.14   Kullanıcı Paneli: AKÖde tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunulan web ve mobil yönetim arayüzünü, 

2.15   Kurum: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, 

2.16   Mevzuat: Kanun; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve sair tüm mevzuat düzenlemelerini,

2.17   Mobil Cihaz: Cep telefonu, Tablet ve bununla sınırlı olmaksızın internet üzerinden veri akışı sağlayan taşınabilir tüm elektronik cihazları,

2.18   Otorizasyon: AKÖde’nin kartı çıkaran bankadan veya kuruluştan alınması gereken işlem yapma iznini, Tosla İşim Sanal POS ile yapılan işlemler için ise, Kart Hamili tarafından Sanal Mağaza’ya girilen ödeme bilgilerinin kart sahibi banka tarafından onaylanması işlemini, 

2.19   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı: İnternet ve Mobil Cihaz aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için online ödeme almak isteyen, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda satış faaliyetinde bulunan ve varsa kendisine ait olan ve varsa kendisine ait olan, başvuru formunda beyan ettiği internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yürüten, ve/veya Fiziki ortamda Fiziki POS cihazları ile ürün ve hizmet satışında bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.20   ÖKC POS Cihazı: Yazar kasa ile bütünleşik olarak taşınabilir POS cihazını,

2.21   ÖKC POS Ücreti: ÖKC POS başına alınan aylık ücreti,

2.22   Ödeme Kartı: Ödeme yapmayı sağlayan ve VISA, MasterCard, TROY, ve AMEX kurumları ile işbirliği içerisinde bir banka tarafından verilen ödeme kartını,

2.23   PinPAD: Harici şifre giriş tuş takımını,

2.24   POS: Sanal POS/terminal ve/veya Fiziki POS/terminali

2.25   Sanal Mağaza: Ödeme Hizmeti Kullanıcısının internet sitesinde bulunan mal, ürün ve hizmetlerin satın alınmasına olanak sağlayan, Tosla İşim Sanal POS ile uyumlu sanal ortamı,

2.26   Şifre: Kart Hamiline BANKA’ca verilen, yurt içi ve/veya yurt dışı ATM makinelerinden nakit çekme sırasında ve BANKA’nın sağlayacağı diğer elektronik hizmet araçları ile POS cihazlarında kullanılacak kişiye özel şifreyi,

2.27   Son Kullanıcı: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri Sanal POS veya Fiziki POS kullanarak satın alanları,

2.28   Tosla İşim Link ile Ödeme: İnternet Sitesi’ne Sanal POS entegrasyonu yapılmaksızın, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Son Kullanıcı’ya ait olduğunu bildirdiği iletişim kanalına Son Kullanıcı’nın ödeme yapmasını sağlayacak içeriğin link ile gönderilmesini sağlayan Sanal POS özelliğini,

2.29   Tosla İşim Sanal POS: AKÖde’nin anlaşmalı olduğu bankadan temin ettiği AKÖde’nin sağlayacağı web servis ile gerek Sanal Mağaza gerekse Mobil Cihaz ya da platform bağımsız çalışabilen herhangi bir uygulamaya entegre edilen, Kart Hamili tarafından işlem yapmak üzere sanal mağazaya girilen kart ve ödeme bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımı,

2.30   Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

2.31   Üye İşyeri Cirosu: Üye İşyeri’nin ilgili ay içerisinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerinden elde ettiği peşin (tek çekim) brüt gelir veya hasılatı,

2.32   Üye İşyeri: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile yaptığı sözleşme çerçevesinde, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

2.33   3D Secure: Visa kartlar için “Verified by Visa”, MasterCard için “MasterCard SecureCode”, Troy kartlar için “GO - Güvenli Öde” denilen, internet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin sağlanması için geliştirilmiş sistemi, ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

3.1   AKÖde, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda, faaliyette bulunan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, yaptığı satışların ve vermiş olduğu hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunmaktadır. İnternet, Mobil Cihaz aracılığı veya fiziken sunulan ürün ve hizmetler için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın online veya fiziken ödeme tahsili yapmasını sağlamaktadır.

3.2   Sözleşme’nin konusu, AKÖde’nin Kurum’dan/Banka’dan aldığı faaliyet izinleri kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunulacak olan Sanal POS ve Fiziki POS hizmetinin şart ve koşullarının belirlenmesidir. 

4. TOSLA İŞİM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

4.1   AKÖde’nin iş bu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan,  gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim, elektronik haberleşme cihazı veya Fiziki POS aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet satınalımı sağlayan kişi/kurum arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren ödeme hizmetidir.

4.2   İş bu Sözleşme kapsamında sunulan ödeme hizmeti; Son Kullanıcı’nın ödeme kartından AKÖde tarafından sunulan Sanal POS, Link ile Ödeme veya Fiziki POS aracılığı ile tahsil edilmesini ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesaplarına aktarılmasını içeren süreçtir.

4.3   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, AKÖde’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder. 

4.4   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde’den faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır. AKÖde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’den bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

4.5   AKÖde, Üye işyeri ile Kart Hamili arasında alışveriş konusu olan mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. ile ilgili anlaşmazlıklara taraf değildir. Üye İşyeri, Kart Hamilleri ve/veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından alışveriş konusu mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı, ayıplı olması vb. konularda AKÖde’ye karşı ileri sürülebilecek her türlü talep iddia ve alacaklardan ötürü AKÖde’nin bir zararının oluşması halinde söz konusu zararların tamamını AKÖde’nin ilk talebinde nakden ve def’aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

4.6   AKÖde, Sanal POS’ları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın İnternet Sitesi’ne entegre etmesi ve Son Kullanıcı’lar tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin bu Sanal POS’lar üzerinden yapılması için gerekli teknolojik altyapıyı temin edecektir.

4.7   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait web sitesinin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ancak, AKÖde’nin onayı halinde ve AKÖde tarafından uygun görülen limitler ve/veya teminatların Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sı tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğrulama yöntemi olmayan işlemlere de izin verilecektir. Bu işlemlere gelecek itirazlardan, geri bildirimlerden ve ters ibrazlardan (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

4.8   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Son Kullanıcı’ya ait olduğunu bildirdiği iletişim kanalına gönderilen SMS ve/veya e-posta ile ödenmesine aracılık edilmesi istenen işleme ait ödeme linki içeriği (Link ile Ödeme) mevzuata uygun olarak gönderilecektir. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal Pos üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itiraz, geri bildirim ve ters ibrazlardan (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

4.9   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sözleşme’nin imzalanması ve kendisine iletilen kullanıcı adı ve şifre ile Sanal POS entegrasyonun tamamlanmasının ardından Sanal POS’u kullanma yetkisine sahip olacaktır. Link ile Ödeme ürününün kullanma yetkisi ise Sözleşme’nin imzalanmasının ardından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na verilecektir. 

4.10    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Fiziki POS ürünlerini Sözleşme’nin imzalanmasının ardından, Bankalarda ve BKM’de ilgili işyeri tanımlarının yapılması ve gerekli durumlarda işyeri adresine cihaz kurulumunun yapılması halindekullanabilecektir.

4.11    Son Kullanıcı için, ödeme kartıyla gerçekleştirilecek olan toplam işlem limiti, AKÖde tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.12    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın tek işlem limiti, günlük işlem limiti ve aylık işlem limiti AKÖde tarafından belirlenecek olup, tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.13    AKÖde Ödeme Hizmeti aracılığı ile yapılan tüm parasal işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası veya taraflarca mutabık kalınan diğer para birimlerinde kullanılır.

4.14    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın web sitesinde Türkçe Dil Seçeneği olması mecburidir.

4.15   Üye işyerine POS tahsis edilmesi tamamen AKÖde’nin tek taraflı kararına bağlı olup, taraflar arasında bu Sözleşmenin imzalanması AKÖde’yi Üye İşyerine karşı POS tahsis etme yönünde bir taahhüt altına sokmamaktadır.

4.16   cİmzalı ya da PinPAD vasıtası ile şifre girişi yapılarak düzenlenecek olan Harcama Belgesi, Kart Hamili’nin malı aldığına ve/veya verilen hizmetten yararlandığına dair kayıtsız, şartsız ve gayri kabili rücu olarak borçlandığı ikrarını havi bir belgedir ve işlem tamamlandıktan sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.

4.17   AKÖde, üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, elle doldurulmuş veya Kart Hamili’nin imzasını taşımayan veya şifrenin Kart Hamili haricinde kullanılması suretiyle oluşturulan belgeleri, dolandırıcılık ve sahtecilik riski sebebiyle Kart Hamili’nin teyidini alana kadar üye işyerine hakediş ödememe hakkına sahiptir.

5. AKÖDE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Sözleşmesi, üye işyeri başvurusunda teslimi zorunlu evraklar ile temin edilecek olup; eksik evrak sunulması durumunda AKÖde Sözleşmeyi yürürlüğe koymama hakkına sahiptir.

5.2   AKÖde’nin, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır.

5.3    AKÖde’ye sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğundan ve yanlış bilgi, belge verilmesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır, AKÖde sorumlu tutulamaz.

5.4     AKÖde, belirli ödeme yöntemleri için asgari veya azami tutar belirleyebilir.

5.5     AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, fiziki ortamda POS cihazı ile veya İnternet Sitesi’ne entegre edilen kendi Sanal POS’u üzerinden ve internet sitesine entegre edilmeksizin Link ile Ödeme ile yapılan her bir işlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 9. maddesi uyarınca “ödeme hizmeti bedeli” adı altında komisyon alacaktır.

5.6     AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısının ÖKC POS Hizmeti aldığı takdirde uzlaşılan aylık ÖKC POS ücretini üye işyeri cirosu üzerinden aylık olarak tahsil edecektir. 

5.7   AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcı’lar tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, iş bu Sözleşme’de öngörülen ilkeler kapsamında, Güvenlik Olayı olmadığı durumlarda, işlemi takip eden ilk iş gününden başlamak üzere ve 540 günden de fazla olmamak üzere risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda, toplu olarak ve “ödeme hizmeti bedeli” kesildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesabına transfer edecektir. Güvenlik Olayı olması halinde AKÖde ödemeleri bekletebilir.

5.8   AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ay sonu ve/veya AKÖde’nin belirleyeceği periyotlarda Son Kullanıcı’lar tarafından Tosla İşim POS ile yapılmış olan işlemelere ilişkin hesap ekstresine Tosla İşim Kullanıcı Paneli ve Tosla İşim Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilecektir. Ayrıca işlem detayları Tosla İşim Kullanıcı Paneli üzerinden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından görüntülenebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum olması halinde, ödeme aldığı günden itibaren, en geç 30 gün içinde AKÖde’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirimin yapılmaması veya geç yapılmasından dolayı doğacak ihtilaflarda AKÖde sorumlu tutulamaz.

5.9   AKÖde, POS’un kendi sistemleri ile veri iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardının (Payment Card Industry -PCI- Data Security Standard -DSS-) tarafından yayımlanan POS PIN Giriş Cihazı Güvenlik Gereksinimleri (PIN Entry Device -PED- Security Requirements) şifrelemeye ilişkin hükümlerini dikkate alarak güncel versiyonunun gereklerini, kartlı sistem kuruluşlarının tanımlamış oldukları süre çerçevesinde yerine getirmesini sağlayacaktır. 

5.10   AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın iş bu Sözleşme’de yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ifası için gereken bilgileri vermek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı personeli eğitimi için gerekli dokümantasyonu hazırlamakla sorumludur.

5.11   AKÖde, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, AKÖde çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.

5.12   Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, AKÖde aşağıda iletişim bilgileri verilen destek hattını ve e-posta adresini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ları için tahsis etmiştir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Cumartesi, Pazar ve resmi - ulusal tatil günleri haricinde 09.00 – 18.00 arasında aşağıda belirtilen e-posta yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla AKÖde’ye ulaşabilecektir. Ek olarak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde Kullanıcı Paneli’ndeki Destek Menüsü üzerinden talep, şikayet ve önerilerini 7/24 iletebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkında bilgi almak için iş bu iletişim kanallarını kullanacaktır. E-posta: posdestek@tosla.com ve Telefon: 0850 477 0867

5.13   AKÖde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Uzaktan İletişim Aracı’nın, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması veya tanımlanamaması halinde olan arızayı en makul süre içinde AKÖde’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden AKÖde sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Aköde’nin altyapısından kaynaklı sorunlar ve/veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle Son Kullanıcı ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından Aköde’ye aktarılan tutarların ilgili sorun Kanun ve ilgili mevzuat’a uygun olarak süresi içerisinde çözülene kadar Aköde’ye aktarılamaması halinde AKÖde’nin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını ve AKÖde’ye karşı herhangi bir yasal talep ve/veya takipte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 İş bu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve Kanun ve ilgili mevzuatı açısından yapılması gereken tüm bildirimler AKÖde tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sının yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler mevzuat kapsamında gerekli olan sıklıkta veya AKÖde gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır.

5.15   AKÖde, yetkisiz kişilerin iletilen bilgilere erişiminin engellenmesi amacıyla AKÖde Ödeme Hizmeti’ni yüksek güvenlik standartları ile donatmakla yükümlü olup, AKÖde Ödeme Hizmeti’nden iletilen bilgilerin şifrelenmesini de sağlayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı her konuda ve her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan AKÖde’yi sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz.

5.16   AKÖde’nin gerek bankalar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliklerine ilişkin çalışma koşullarının ve/veya iç organizasyon ve çalışma yapısındaki değişiklikler ile Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sının işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri veya düzenleyici idari işlemlere aykırı davranması, işlem güvenliğinin tesisi için gerekli önlemleri almaması ve bununla sınırlı olmamak üzere AKÖde, gerekli gördüğü durumlarda Sözleşme kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri işbu Sözleşme’nin 25. maddesindeki hakları saklı kalmak üzere, tek taraflı olarak askıya alma ve AkÖde ürünlerini kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

6. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1  Ödeme Hizmeti Kuruluşu’nun AKÖde’ye, ticaret unvanı ve vergi kimlik veya vatandaşlık numarası ile birlikte bildirilmesi ve bu kapsamdaki tüm işlemlerde ilgili alt işyerlerini münferit olarak tanımlamaya yarayacak referans numarasının kullanılması suretiyle söz konusu alt işyerleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerin AKÖde tarafından işlem bazında takip edilebilmesine imkân sağlanması zorunludur. Aksi durumda, AKÖde Ödeme Hizmeti Kuruluşu ile iş ilişkisine devam etmeyecektir.

6.2    Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin sunduğu ödeme hizmetini sadece iş bu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup, iş bu Sözleşme’nin 9’uncu maddesinde belirtilen koşullar kapsamında AKÖde’ye “ödeme hizmeti bedeli” ödeyecektir.

6.3   Ödeme Hizmet kullanıcısı, ÖKC hizmeti alıyorsa “aylık ücret” ödemesini hakedişi üzerinden  ilgili periyotta yapacağını taahhüt eder.

6.4   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) AKÖde’nin, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının oluşabilecek zararlarını ve giderlerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.5   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Sanal POS veya Fiziki POS aracılığıyla alınan Ödeme Hizmeti’ne gerek fiziki, Mobil Cihaz veyaİnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir işlemin AKÖde veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, AKÖde tek taraflı ve derhal etkili olacak Sanal POS, Link ile Ödeme veya ÖKC POS kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olup oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

6.6   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS, Link ile Ödeme veya ÖKC POS’ların münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve  üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını, gerek sözleşmenin kuruluş aşamasında, gerekse sözleşme devamı süresince değişiklik talebiyle ödemelerin aktarılması için sistemden bildireceği banka hesap numarasının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu nedenle AKÖde’nin bir zarara uğraması halinde, zararın tamamını AKÖde’nin ilk yazılı talebinin kendisine ulaşmasıyla derhal karşılayacağını, bildirdiği IBAN numarasına AKÖde’nin parayı göndermesi ile AKÖde’nin borcundan kurtulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık sözleşmenin AKÖde tarafından tek taraflı feshine ve Sanal POS, Link ile Ödeme veya ÖKC POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır.

6.7   Ödeme Hizmet Kullanısı, banka kartları veya kredi kartlarının fiziksel olarak doğrudan Son Kullanıcı tarafından bir cihaz üzerinde kullanıldığı durumlar ve Banka Kartı ve Kredi Kartı Kanunu 20 nci maddesi  kapsamındaki işlemler hariç olmak üzere, kartın POS veya POS kullanımının mümkün olmadığı durumlarda harcama veya nakit ödeme belgesi düzenleyen mekanik cihazlar haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tabi tutulmamasını sağlayacak alt yapıyı tesis etmekle yükümlüdür.

6.8   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.4. , 6.5. ve 6.6. de tanımlanan durumlarda AKÖde’nin ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

6.9   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, POS’un AKÖde sistemleri ile bağlantısını sağlayan alt yapı üzerinde, kartlara ilişkin hassas veriyi tutan, işleyen veya kaydeden bir sistem kuramayacağını beyan ve taahhüt eder. Kart bilgilerinin Ödeme Hizmet Kullanıcısı’na ait ağ yapısından geçmesi halinde sistemin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu kendisine aittir.

6.10    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kart kabul işlemleri ile ilgili tüm bilgileri güvenli bir şekilde muhafaza eder, ilgili belge, bilgi ve düzenlemeleri AKÖde’nın yazılı onayı olmaksızın başka kişi, kurum ya da kuruluşlara aktaramaz. Bu noktada, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı  tarafından, kart bilgileri BANKA’nın bilgisi haricinde manuel olarak ve/veya otomasyon sistemleri ile kaydedilemez ve biriktirilemez. Bilgilerin kaydedilmesi ya da biriktirilmesi sebebiyle yaşanacak zararından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. 

6.11   Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar/merciler tarafından karta ve/veya kart hamiline ilişkin bilgi taleplerinin söz konusu olması durumunda yahut kart hamilinin yazılı muvafakati sebebi ile üçüncü şahısların bilgi talep etmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ilgili taleplerin kendisine ulaştığı an itibari ile talepler konusunda AKÖde’ye yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür.

6.12   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, AKÖde tarafından Kullanıcı Paneli’ne giriş sağlaması amacı ile ilettiği şifre/parola/kullanıcı adı vb. araçlarıgizli tutmakla, yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür (Örneğin başkaları varken şifrenin kullanılmaması, klavye hareketlerini kaydeden Truva atlarına (Trojan) karşı koruma sağlanması vb.).

6.13   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumlarında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın uğrayabileceği herhangi bir zarardan AKÖde sorumlu değildir. 

6.14   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Güvenlik Olayı’nın farkedilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal AKÖde çağrı merkezine 0850 477 0867 numaralı telefon ve posdestek@tosla.com adresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.

6.15   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için yürüttüğü iç kontrol, risk ve uyum prosedürlerine uyum sağlayacağı ve bu konuda her türlü işbirliğini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549 sayılı Kanun’un yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.16   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖDE ile kuracağı sürekli iş ilişkisi ve bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler öncesinde kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyi kabul ve beyan eder. AKÖDE, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve uluslararası finansal ve ekonomik yaptırımlara ilişkin düzenlemeler ile ilgili olarak müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kapsamında müşterinin işlem taleplerini yerine getirmeme, reddetme ve gerektiğinde kurulan sürekli iş ilişkisini tek taraflı olarak sona erdirme yetkisini haizdir.

6.17   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, başkası nam ve hesabına işlem yaptığını AKÖDE’ye yazılı olarak bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür.

6.18   Uluslararası bankacılık işlemlerinin tabi olduğu düzenlemeler ile finansal ve ekonomik yaptırımlara ilişkin kontrol rejimleri kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı talep ettiği işlemlerin yerine getirilememesi durumunda AKÖDE, bu durumdan sorumlu tutulamaz. Bahse konu kural ve düzenlemeler kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcıs, AKÖDE’nin kendisinden talep edeceği ilave bilgi ve belgeleri AKÖDE’ye ibraz etmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖDE’ye yaptığı başvuru ve taleplerinin AKÖDE tarafından değerlendirilmesi sonuncunda tek taraflı olarak reddedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.19   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı’nın şikayetine ve bankanın talebine neden olan ödeme işlemi iadesi hakkında aşağıdaki belgeleri talep tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde  AKÖde’ye sağlamakla yükümlü olacaktır:

a) Son Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yer aldığı, vergilerin dahil olduğu Son Kullanıcı’ya sunulan fatura,

b) Son Kullanıcı’nın İnternet Sitelerine giriş yapma tarihi ve tam zamanı ile Son Kullanıcı’nın IP numarasını gösteren log kayıtları,

c) Ürünlerin gönderildiğine dair veya talep edilen hizmetlerin sağlandığına dair konfirmasyonun kopyası,

d) Şikayetin konusunu teşkil eden ürün veya hizmetleri sipariş etmiş olan Son Kullanıcı’nın kimlik bilgileri.

6.20    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından 2 iş günü içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, AKÖde komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın alacaklarından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Son Kullanıcı şikayetinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın alacaklarından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahiptir.

6.20.1 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bir başka işyerinden ve/veya tanımadığı üçüncü kişilerden aldığı Harcama Belgelerini AKÖde’ye ibraz edemez. İşbu hükümdeki düzenlemeye aykırı davranılması halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, söz konusu Harcama Belgeleri kapsamında kendisine ödenmiş olan meblağı, ödeme tarihinden itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi, KKDF, BSMV ile birlikte AKÖde’ye ödeyeceğini ve AkÖde’nin hizmeti durdurarak işbu Sözleşme’yi feshedeceğini kabul ve beyan eder.

6.21    Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, internet sitelerinde ve fiziki işyerlerinde yasal olan ürünler ve hizmetlerin satışına aracılık sağlayacaktır.  AKÖde’nin, aşağıda belirtilen ürünler veya hizmetler başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yasa dışı bir eyleminin tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya AKÖde Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma ve Sözleşme’yi derhal tek taraflı feshetme yetkisi bulunacaktır. Aşağıdaki maddelere ek olarak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde’nin web sitesinde yer alan güncel başvuru koşullarını takip etmek ve web sitesinde belirtilen yasaklı ürün ve hizmetleri satmamakla yükümlüdür.

6.22   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işlem ortağı bankaların ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşları, T.C. Kanunları ile yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğini ve bu kurallara uyum sağladığını/sağlayacağını; Son Kullanıcı’lar  tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların bu kurallar ve prosedürler kapsamında gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ödeme kartı kuruluşlarının güncel kuralları, Bankalar arası Kart Merkezi’nin www.bkm.com.tr sitesinde “Faydalı Bilgiler > Üye İşyeri Kılavuzu” altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.23   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, fraud ve risk politikası doğrultusunda, işlem ortağı  bankaların risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul ve beyan eder.

6.24   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin ve AKÖde Sistemi’nin işletilmesi için işlem ortağı banka tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder.

6.25    AKÖde tarafından izin verilen Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal AKÖde’ye bildirilecek olup, yeni içeriğin AKÖde, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde AKÖde tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.

6.26   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ödeme sayfasında yer alan ödeme kartı kuruluşlarının (Visa, Mastercard vb.) ait logoların yer aldığı alana (footer) yer verecektir. Şirket bu alanda AKÖde ‘nin yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.27   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) AKÖde’nin tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve acilen sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

6.28   Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sı Son Kullanıcı’lara yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza, zarar, ziyandan AKÖde’ye karşı sorumlu olduğunu ve AkÖde’nin uğradığı zararları derhal ödemeyi kabul etmektedir.

6.29   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı her işlemde son kullanıcı IP’sini AKÖde’ye doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendi işlemleri bakımından statik IP kullanmayı taahhüt etmektedir. Kendisine ait statik IP bilgisini yazılı olarak AKÖde’ye beyan etmekle ve IP numarasına ait hattın sahibi olduğunu belgeleyen dokümanları Sözleşmenin imzalanmasını takiben teslim etmekle yükümlüdür. Yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir neden ile statik IP'si değişir ise bu durumu derhal ve yazılı olarak AKÖde’ye bildirmekle yükümlüdür.

6.30   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu yazılı olarak AKÖde’ye bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerini bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan AKÖde’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.31   Ödeme Hizmeti Kullanıcı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereğince, kredi kartlarıyla yapılan mal veya hizmet alımlarında söz konusu taksit sınırlamalarına ve yasaklarına ilgili mevzuatın ya da yetkili düzenleyici ve denetleyici otorite kararlarının yürürlüğe girdiği tarihte derhal uymakla yükümlüdür.  Ödeme Hizmeti Kullanıcısı taksit sınırı bulunan ürün ve hizmetleri AKÖde ‘ye beyan etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ve bu sebeple taksit kriterleri belirlenmiş bir üründe AKÖde bankaların sağladığı taksit imkânını sağlamış duruma düşer ise bu durumda AKÖde’nin uğrayabileceği tüm ceza ve tazminatları Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sı AKÖde’nin ilk talebi ile nakden ve defaten ödemekle yükümlü olacaktır. 

6.32   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kredi kartında taksitle satış yasağı düzenlemesini etkisiz bırakmayı-dolanmayı amaçlayan uygulamalardan kaçınmakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenlerle oluşan/ oluşacak olan zarar-ziyanını (yetkili merciler tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezaları ve yaptırımlar sebebiyle oluşan zararlar dahil) AKÖde’nin ilk talebinde derhal ve def’aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.33   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yasal düzenleme veya yetkili merci kararları ile değiştirilen ve/veya yeni getirilecek olan taksit sınırlama veya yasaklarına yönelik kurallara uyulacağını, bu hususta AKÖde tarafından kendisine yapılan bilgilendirme/uyarılara uygun şekilde işlem yapılacağını kabul eder. Bu madde hükmündeki düzenlemeye aykırı işlem yaptığı tespit edilenlerin anlaşması, AKÖde tarafından derhal haklı nedenle feshedilir. BDDK’nın taksit sınırı getirdiği hizmet veya ürünlerden BDDK’nın www.bddk.org.tr sitesinde “Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler” altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.34   AKÖde, ödeme işlemlerinde komisyon ve sözleşmede düzenlenen diğer ücretlere ilave olarak ödeme hizmetinin teknik, operasyonel veya diğer sabit/değişken maliyetlerinin karşılanması için aylık veya yıllık olarak belirleyeceği bir ücreti Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan ayrıca tahsil edebileceğini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve/veya diğer Ödeme Sistemlerini düzenleyici kurum ve kuruluşları tarafından AKÖde’ye yansıtılan her türlü sabit/değişken ücret, aidat, depozito vb. çeşitli nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışlar vb. Ödeme Hizmeti Kullanıcısından tahsil edilecektir. 

6.35   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak AKÖde’ye tahakkuk ettirilecek cezalardan ve\veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan AKÖde’ye karşı doğrudan doğruya sorumludur.

6.36   Mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında fiktif işlem tanımı kapsamına giren hiçbir işlemin bulunmadığını ve/veya bulunmayacağını, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS’ları sözleşmeye ve usulüne uygun olarak kullanacağını fiktif işlem yapılmasına izin verilmeyeceğini hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından AKÖde’ye karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını ilgili tüm mevzuat çerçevesinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ait her türlü bilgi ve belgeyi yasal otoriterler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.37   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı'nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı'dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu kabul etmektedir. İş bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.38   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir nam altında AKÖde ödeme sistemleri üzerinden hizmet veren iş ortaklarının faaliyetleri nedeniyle AKÖde’nin uğradığı her türlü zararı nakden tazmin etmek ve işbu Sözleşme’nin 13/b maddesinde belirlenen cezai şartı tamamen ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde’ye bankalar ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri AKÖde’nin ilk talebiyle yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle AKÖde’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Özellikle bankalar ile yükümlülüklerin tespiti bakımından AKÖde’nin bankalar ile yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Tarafları bağlar.

6.39   AKÖde, kendisiyle çalışan üye işyerlerinden/entegratörlerden gelen/gelebilecek her türlü itirazlara istinaden ve/veya riskli görülen işlemlerin olması halinde ilgili Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabına riskli durum ortadan kalkana kadar bloke koyma, gerekli durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın alacaklarından mahsuplaştırma hakkına sahiptir.

6.40   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan işlemelere ilişkin yasal olarak ve AKÖde tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, son kullanıcıdan alması ve son kullanıcıya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmek, saklamak ve AKÖde’nin ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip AKÖde’ye ibraz etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.

6.41   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi’ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde sunmakla yükümlüdür:

-Ürün iade/İptal Politikası,

-Mesafeli Satış Sözleşmesi,

-SSL Sertifikası,

-İletişim Bilgileri(Türkiye de yerleşik açık adres, sabit telefon vs.)

-Teslimat şartları,

-Gizlilik Güvenlik Politikası,

-Ürün/Hizmet için Sepet Oluşturabilme

-Kabul Edilen Kart Kuruluşlarının Logosu (Mastercard, VISA ve TROY) 

-Tosla İşim Logosu


6.42   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından sunulacak olan Kart Saklama Hizmeti’ne ilişkin olarak Kanun ve ilgili mevzuatı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Son Kullanıcı’ya gerekli aydınlatmaları yaptığını ve Son Kullanıcı’dan ilgili onayları aldığını kabul eder. 

6.43   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kart hamillerine Kart Saklama Hizmeti ve bu ürüne bağlı tekrar eden ödemelere ilişkin bir hizmeti sunması durumunda, kart hamilinden; kart saklama sözleşmesi onayı, tekrar eden ödemeler için kart hamili talimatı, kart hamili onayı, KVKK kapsamında kart hamilinin aydınlatılması ve gerekli olması halinde açık rıza temini hususlarını mevzuatın beklediği gerekliliklere göre kart hamilinden temin edeceğini/yerine getireceğini ve AKÖde’nin ilk talebi üzerine ilgili sözleşme, bilgi ve belgeleri AKÖde’ye derhal ileteceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.44   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak AKÖde aleyhine herhangi bir yazılı veya sosyal medyada açıklamalarda bulunmayacağını ve AKÖde’nin ticari itibarına zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleştirmeyeceğini, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca basiretli bir tacir gibi davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu maddeye aykırı davranması halinde haksız intiba yaratılan her bir müşteri başına AKÖde’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararları ilk talep halinde nakden tazmin edeceğini ve Sözleşme’nin 13/b maddesinde belirtilen cezai şartı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. AKÖde’nin fazlaya dair hakları saklıdır.

6.45   Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin bilgisi ve onayı olmaksızın internet sitesine entegre edilen AKÖde yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal AKÖde’ye bildirecektir.

6.46   Ödeme Hizmet Kullanıcısı, Kart Hamili’ne nakit vererek, karşılığında mal/hizmet alımı yapılmış gibi Harcama Belgesi doldurup imzalatamaz veya Kart Hamili’nden şifresini girmesini isteyemez ve de POS cihazlarını, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Tefecilik başlıklı 241. maddesi kapsamına girebilecek nitelikteki işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde söz konusu uygulama POS’un amaç dışı kullanımı olarak değerlendirilecektir. Böylesi bir durumda AKÖde’nin, sözleşmeyi haklı nedenle derhal feshederek üye işyeri ilişkisini sonlandırma hakkı mevcuttur. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

6.47   Ödeme Hizmet Kullanıcısı, Harcama Belgelerinin kendisinde kalacak nüshasını, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri açısından 10 yıl süreyle muhafaza ve AKÖde tarafından ihtiyaç duyulduğunda ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu şekilde tanzim edilmiş Harcama Belgelerinin ibraz edilmemesinden dolayı AKÖde’nin uğrayacağı zararları derhal tazminle yükümlü olacağı gibi bu durum, AKÖde açısından Sözleşme’yi haklı nedenle fesih sebebi oluşturacaktır. AKÖde söz konusu zararları, Ödeme Hizmet Kullanıcısı’na yapacağı ödemelerden mahsup etmek suretiyle de tahsil etmek hakkını haizdir.

6.48   Ödeme Hizmet Kullanıcısı otomasyon sistemleri aracılığı ile kart bilgileri kaydedilemez ve biriktirilemez. Bilgilerin kaydedilmesi ya da biriktirilmesi sebebiyle yaşanacak tüm sorunlardan Son Kullanıcı yahut AKÖde zararından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmet Kullanıcısı bu nedenle AkÖde’nin uğrayacağı zararları ilk talepte AkÖde’ye ödeyeceğini kabul eder.

6.49   Ödeme Hizmet Kullanıcısı mağazalarında, kartlardaki manyetik şerit bilgilerinin optik okuyuculu yazar kasalar gibi özel cihazlarda okutulması, çözümlenmesi ve elde edilen manyetik şeritte kayıtlı bilgilerin her ne amaçla olursa olsun kullanılması, kopyalanması, saklanması, başka kişi ya da kurumlara aktarılması gibi usulsüz işlem, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan tüm işlem ve eylemler yasak olup Ödeme Hizmet Kullanıcısının bu işlem ve eylemleri nedeniyle AKÖde’nin bir zarar ve ziyanı doğar ise (Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemlerinin tahakkuk ettireceği ceza tutarları dahil) Ödeme Hizmet Kullanıcısı, söz konusu zararları, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi ile birlikte AkÖde’ye derhal tazminle yükümlü olacaktır.

6.50   ÖKC POS cihazlarının mülkiyeti Ödeme Hizmet Kullanıcısı’na  ait olup, Üye İşyeri Sözleşmesi süresince ÖKC POS cihazına ilgili POS markası aracılığıyla bakım, onarım yaptırabilir. AKÖde,  ÖKC POS cihazı üzerinde yüklü olan yazılımı ile ilgili günün koşullarına göre uygulamada değişiklik yapma, yeni yazılım yükleme ve yazılımı güncelleme hakkına sahiptir. Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemlerinin talebi ve/veya AKÖde’nin talebi ile ÖKC POS cihazına AkÖde tarafından yeni bir yazılım yüklenmesi, ÖKC POS cihazındaki yazılımın güncellenmesi veya ÖKC POS cihazının yazılımında değişiklik yapılması talep edildiğinde, Ödeme Hizmet Kullanıcısı tarafından ÖKC POS cihazına yeni bir yazılım yüklenmesine, yazılımın güncellenmesine veya yazılımda değişiklik yapılmasına izin verilmez ise veya Ödeme Hizmet Kullanıcısı, Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemleri ve/veya AKÖde tarafından verilen yazılım üzerindeki talimatları yerine getirmez ise veya bu talep ve talimatların AKÖde’nin kontrolü dışında herhangi bir nedenden dolayı yerine getirilememesi halinde bu nedenle oluşabilecek zararlardan AKÖde sorumlu olmayacaktır. 

Ödeme Hizmet Kullanıcısı, ÖKC POS cihazına yeni bir yazılım yüklenmesine, yazılımın güncellenmesine veya yazılımda değişiklik yapılmasına izin vermez ise veya Ödeme Hizmet Kullanıcısı’nın Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemleri ve/veya AKÖde tarafından verilen yazılım üzerindeki talimatları yerine getirmemesi halinde, Ödeme Hizmet Kullanıcısı, AkÖde’nin uğrayacağı zararları ilk talebinde AKÖde’ye derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

6.51   Ödeme Hizmet Kullanıcısı,  POS’tan yapılan işlem sonrasında Harcama Belgesi ile Kart üzerinde yer alan bilgilerin aynı olmadığının tespiti halinde dolandırıcılık riski sebebiyle Kart’a el koymak ve kart ile herhangi bir işlem yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

6.52   Harcama Belgelerinin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda gün sonu raporu alınmadan önce işlemi iptal etmek için POS cihazı üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal Ödeme Hizmet Kullanıcısı tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında POS cihazından üretilmiş olan Harcama Belgelerinin, yırtmak ya da başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi  işlemin iptali anlamına gelmemektedir.

6.53   Daha önceden POS cihazı vasıtasıyla, Harcama Belgesi düzenlenmiş, Ödeme Hizmet Kullanıcısı tarafından gün sonu raporu alınarak Ödeme Hizmet Kullanıcısı hesabına AKÖde tarafından otomatik olarak alacak kaydedilmiş işlemlerden; Son Kullanıcı ile Ödeme Hizmet Kullanıcısı, aralarında mutabakata vararak bir iade işlemi gerçekleştirmek istedikleri takdirde; bu işlem yine POS cihazı vasıtasıyla Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilecek olup, POS cihazından üretilen alacak belgesi de Ödeme Hizmet Kullanıcısı tarafından imzalanarak Son Kullanıcı’ya verilecektir.

6.53.1 Ödeme Hizmet Kullanıcısı, her gün tüm cihazlarından gün sonu raporu almak ile yükümlüdür. Alınacak bu rapor, cihaz üzerindeki bilgilerin Ödeme Hizmet Kullanıcısı hesabına geçirilmek üzere AKÖde’nin sistemine transfer edilmesini sağlayacağından, gün sonu raporunun/raporlarının alınmaması sonucu doğacak her türlü sorumluluk ve risk Ödeme Hizmet Kullanıcısı’na ait olacaktır.

6.53.2 POS cihazlarından 2 nüsha olarak çıkacak olan Harcama Belgesi’nin 2. nüshası Son Kullanıcı’ya verilecek; 1. nüshası ise Ödeme Hizmet Kullanıcısı tarafından muhafaza edilecektir. AKÖde, kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak gelen itirazlar, yaşanan ihtilafların çözümlenmesi için Ödeme Hizmet Kullanıcısı’ndan belge (harcama belgesi, fatura, satış sözleşmesi, rezervasyon kaydı vb.) talebinde bulunabilir. Böylesi bir durumda Ödeme Hizmet Kullanıcısı, AKÖde’nin talebi tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde AKÖde’ye istenilen belgeleri ibraz edecek ve AKÖde’ye, söz konusu itirazın/ihtilafın halledilmesi için gereken desteği sunacaktır. Söz konusu belgelerin belirtilen süre zarfında ibraz edilmemesi, talep konusu işlemin sözleşmeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesi halinde AKÖde, risk içeren bu işleme ait harcama belgesindeki tutarı Ödeme Hizmet Kullanıcısı’nın hesabına borç kaydetmek sureti ile tahsile yetkilidir.

6.53.3 POS cihazının şifre sorgulaması halinde güvenilir bir ortamda (üçüncü kişilerin ve personelin görmeyeceği şekilde) müşterinin şifresini girmesi sağlanmalıdır. POS cihazı üzerinde şifre atlatılması sureti ile işlem yapılması, sözleşmenin ihlali niteliğinde olup böylesi bir durumda AKÖde sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshetme yetkisine sahiptir. Müşteri adına şifre girişi yapılmamalı ve şifresi sorulmamalıdır. Şifresiz olarak gerçekleşen işlemlerde Harcama Belgesi’ne Son Kullanıcı imzası alınmalıdır.

7. UZAKTAN İLETİŞİM ARACI İLE AKÖDE VE ÜYE İŞYERİ ARASINDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULMASINA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

7.1   İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ın mutabakatı ya da Üye İşyeri’nin talebi ile uzaktan iletişim aracı ile kurulmasına karar verilmişse, Sözleşme’de belirtilen Üye İşyeri’nin kullanıcı paneline ilk girişinde onayına sunulacak olup, Üye İşyeri adına Sözleşme kurmaya yetkili kişi tarafından Sözleşmenin dijital olarak onaylanması suretiyle gerçekleşecektir. Sözleşme ekleri dijital olarak Üye İşyeri’nin kimlik tespitine uygun, okunaklı, doğrulanabilir ve güvenli şekilde AKÖDE’ye derhal iletilir. Sözleşme eklerinin süresinde yahut hiç iletilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi hallerinde AKÖDE’nin hizmet vermeme, hizmeti durdurma veya askıya alma hakları saklıdır.

7.2   Üye İşyerine ait uzaktan iletişim aracının yetkili kişilerce kullanılmasından, uzaktan iletişim aracının güvenilir olmasından, herhangi bir virüs, siber saldırı vs. ihtimalleri taşımaması, günün teknolojisine uygun güvenlik önlemleri alınmış şekilde işlemesi adına sürekli ve düzenli olarak denetleniyor olmasından Üye İşyeri sorumludur. Sözleşmenin dijital onaylı hali AKÖDE sunucularında 10 yıl süre ile saklanır. 

7.3   Sözleşme kapsamında gizlilik, kişisel verilerin korunması gibi düzenlemelere ilişkin hak ve yükümlülükler bu maddede belirtilen bilgi, belge ve kayıtlar bakımından da geçerlidir. 

7.4   Üye İşyeri dilediği zaman ilgili Sözleşmeye, kendisine ait kullanıcı paneli üzerinden erişebilir.  Talep etmesi halinde AKÖde tarafından e-posta üzerinden gönderim sağlanabilir. Uzaktan iletişim aracı olarak işbu Sözleşme’de belirtilen e-posta adresinin Üye İşyeri’nin Sözleşme akdetmeye yetkili kişisi tarafından kullanılması zorunludur. Üye İşyeri’nin yetkilisi tarafından ilgili Sözleşme onaylamasının yapılmaması, yetkisiz kişilerce e-posta adresinin kullandırılması, uzaktan iletişim aracı ile Sözleşme kurulmasına engel teşkil edecek durumların yaratılması hallerinde doğabilecek her türlü zararla birlikte Sözleşmenin cezai şart maddesinde belirtilen yükümlülükler Üye İşyeri bakımından muaccel hale gelecek ve AKÖDE’un yazılı ilk ihtarını takiben 3 iş günü içerisinde Üye İşyeri tarafından tazmin edilecektir. 

7.5   Uzaktan iletişim aracı ile Sözleşme’nin kurulması sırasında Taraflar’ın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir eksiklik veya aksaklık olması hallerinde ise Taraflar en kısa süre içerisinde işlemi tamamlamak adına azami işbirliği yapacaklardır. Üye İşyeri, işbu maddede yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde bu durumun Sözleşme’nin esaslı ihlali sayılacağını, ihlal oluşturan durumlar halinde AKÖDE’nin uğrayabileceği her türlü zarardan münferiden sorumlu olacağını ve AKÖDE’nin ilk yazılı talebini takiben 3 iş günü içerisinde ilgili zararları AKÖDE’ye kayıtsız ve şartsız olarak nakden ve defaten ödemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir düzenleyici, denetleyici kurum tarafından uzaktan iletişim araçları ile Sözleşme kurulmasına, bilgi ve belge iletilmesine ilişkin yeni bir sistem geliştirilmesi halinde Taraflar bu sisteme en kısa süre içerisinde geçiş sağlamaya gayret edeceklerini ve uzaktan iletişim araçları ile Sözleşme kurulmasına ilişkin tüm mevzuatlar kapsamında diğer sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

8. KART SAKLAMA HİZMETİ ALTYAPISI

8.1 AKÖde, işbu Sözleşme ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Kart Saklama Hizmeti altyapısı da sunmaktadır. Bu altyapı ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda Son Kullanıcı’lara ait ödeme kartı bilgilerini yine Son Kullanıcı’ların onayı ile AKÖde bünyesinde saklayarak ödeme hizmeti faaliyetleri için kullanabilecektir. Bu hizmetler, ödeme hizmetinin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki yan hizmetler olarak AKöde Ödeme Hizmeti’nin bir özelliği niteliğinde sunulacak olup ödeme hizmeti sunulmaksızın müstakil olarak sunulması yasaktır. 

8.2 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından sağlanacak bu altyapı ile Son Kullanıcı’lara ait ödeme kartı verilerini hiçbir şekilde kendi nezdinde tutmayacağını, bu verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.3 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcılar’ın onayı olmaksızın bu hizmeti kullanamayacağını bilmekle beraber Son Kullanıcılar’ın onay vermesi durumunda yalnızca onay verilen İşlem ile sınırlı olmak üzere AKÖde’nin bünyesinde sakladığı Kart bilgilerini sadece onay verilen İşlem’in gerçekleştirilebilmesi için paylaşacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu madde kapsamında AKÖde ile paylaşacağı tüm bilgilerin Son Kullanıcı onayı alınmış olduğunu taahhüt etmekte olup, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu beyan eder.

8.4 Kart Saklama Hizmeti, AKÖde ile Son Kullanıcı arasında akdedilecek sözleşme neticesinde sağlanacak olup, Son Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi sona erdirmesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Kart Saklama Hizmeti altyapısı da kullanılmayacaktır. Bu kapsamda AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir taahhüt vermemektedir.

8.5 AKÖde, Kart Saklama Hizmeti kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na karşı yalnızca teknik altyapının sağlanması ile sorumlu olup saklanmakta olan ödeme kartı ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kart saklama işlemi ile yapılan işlemler AKÖde ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı arasındaki işlemlere uygulanan kurallara tabi olacaktır ve sorumluluk bu kurallara göre düzenlenecektir.

8.6 Teknik altyapının güncelleme, bakım, geliştirme hizmetleri AKÖde tarafından sağlanmaktadır. AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanan bu altyapıyı, Ödeme Hizmet’i kullanıcısın ve Son Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuata aykırı davrandığı şüphesi başta olmak üzere gerekli gördüğü hallerde askıya alma veya durdurma hakkını haizdir. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AKÖDE VE ÖDEME HİZMETİ KULLANICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından AKÖde’ye kişisel veri aktarımı gerçekleştirilen hallerde, ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere KVKK kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili kişilerden KVKK’ya uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması Ödeme Hizmeti Kuruluşu’nun sorumluluğundadır.  Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 09.01.2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik tespiti hükümleri gereğince topladığı bilgileri AKÖde ile paylaşılması gerekecektir. Böylelikle  Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Uzaktan İletişim Aracı ile iletilenler dahil AKÖde’ye iletilecek bilgilerin verilerin kullanılmasına, sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl boyunca saklanmasına, sözleşme konusu işin yapılması gereğince ve mevzuat uyarınca gereken Banka, BDDK, MASAK, İdari Kurumlar, Savcılık ve diğer tüm kişilerle paylaşılmasına onay vermektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, madde 8.2. ile düzenlenen durum dahil olmak üzere, Son Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin Son Kullanıcı tarafından talep edilen işlemin yapılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, AKÖde’nin anlaşma yaptığı banka tarafından iletilen yetkisiz kullanım, iade vb. taleplerin çözüme kavuşturulması ve/veya işlemlere ilişkin raporlama yapılması,  iş ilişkisi kurduğu iş ortakları tedarikçi ve iştiraklar ile AKÖde tarafından paylaşılabileceğini kabul ile bu bilgilerin paylaşılmaları için gerekli izinlerin alınacağı ve bilgilendirmelerin yapılacağını taahhüt eder. 

9.2 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde’nin yazılım altyapısını kendi mevcut sistemine entegre etmek suretiyle oluşan ve KVKK kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen düzenlemelere uygun olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, verilerin kaydedilmesinden, depolanmasından, muhafaza edilmesinden, kısaca bu yasa hükümleri gereğince verinin elde edilmesinden ve korunmasından sorumludur. 

9.3 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elde edilen verilerin yasaya aykırı olarak 3. Şahıslara açıklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda Veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve AKÖde arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmayacak, işletmeyecek ve kaydetmeyecektir. Bu hususa aykırı davranılması sebebi ile yaşanacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sı sorumludur.

9.4 Son Kullanıcı, doğrudan Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sından kişisel verileriyle ilgili talepte bulunabileceği gibi, ilgili kişinin talepleri AKÖde tarafından veya sair şekillerde dolaylı olarak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirilebilir.  Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu taleplerin kendisine bildirilmesini takiben KVKK’da öngörülen süreler içinde yerine getirilmesinden sorumludur. Bununla birlikte, ilgili kişinin AKÖde’ye aktarılmış bulunan Kişisel Veriler’e ilişkin bir talebi olması halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcı bu talebi derhal (en geç 24 saat içerisinde) AKÖDE’ye de iletecektir.

9.5 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, KVKK veya işbu maddenin ihlali durumunda idari para cezaları da dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere AKÖde nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından talep edilen tutarların, ilk yazılı talep üzerine, herhangi bir yasal merasime gerek olmaksızın, derhal, nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.  

10. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER

10.1 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan ödemenin AKÖde Ödeme Hizmeti Sistemi kullanılarak yapılması halinde, gerçekleşen her bir işlem başına, tüm vergiler dahil, işlem komisyonu ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödenecek işlem komisyonu başvuru sırasında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunulmuş ve kendisi tarafından kabul edilmiştir. Banka’nın söz konusu işleme taksit imkanı sağlaması ve işlemin bu suretle taksitli işlem olması halinde ise AKÖde tarafından belirlenecek oranların geçerli olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, tek çekim komisyon oranı, taksit komisyon oranı ve yurtdışı işlem komisyon oranlarının çalışma süresi boyunca AKÖde tarafından değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb. hizmetlerinden dolayı belirli periyotlarla AKÖde tarafından belirlenebilecek ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kendisinden beklenen cironun altına düşmesi, verimsiz çalışması / hiç işlem yapmaması ya da az yapması durumunda, AKÖde sunduğu Sanal POS ve Fiziki POS hizmetlerini kapatma hakkına sahip olacaktır.

10.3 AKÖde ÖKC POS hizmeti sunduğu Ödeme Hizmet Kullanıcısından “aylık ücret” kapsamında ücret tahsil edecektir. İşbu sözleşme ile Ödeme Hizmet Kullanıcısı “aylık ücret” ödemesini AKÖde’nin, Ödeme Hizmet Kullanıcısının hakediş ödemesinden yapabileceğini taahhüt eder.

10.4 İşbu madde uyarınca AKÖde’nin hak kazandığı ücretler Son Kullanıcı’dan gelen ödemeden düşülecek ve Ödeme Hizmetleri Kullanıcısı ile AKÖde arasındaki anlaşılan süre doğrultusunda, blokeli çalışılması durumunda AKÖde’nin belirlediği bloke günün sonunda veya 540 günden fazla olmamak üzere risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın AKÖde’ye beyan ettiği yurt içi banka hesabına transfer edecektir. Banka hesap bilgilerinin değiştirilmesi talep edilir ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu talebini yazılı talimat olarak AKÖde’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin içeriği AKÖde’nin kabulüne bağlı olup talebin işleme alınabilmesi için yazılı talimatının AKÖde tarafından onaylanması gerekmektedir. Banka hesap bilgilerinin hatalı, eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan AKÖde sorumlu olmayacaktır. Buna karşılık, her ayın sonunda AKÖde’nin aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen fatura/dekont Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na e-posta yoluyla gönderilecek ve/veya Kullanıcı Paneli’nde görüntülenebilecektir. Belirlenen komisyon oranı, piyasa koşulları çerçevesinde, iş bu Madde’de belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir.

10.5 AKÖde, komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, güncel çalışma koşullarının yer aldığı bilgilere Kullanıcı Paneli ve AKÖde Mobil Uygulaması üzerinden her zaman ulaşabilecektir.AKÖde, ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve Ödeme Hizmeti Kullanıcı’larının faaliyetini kolaylaştıran Kart saklama hizmeti kapsamında gerekli görülmesi halinde aylık/yıllık hizmet bedeli alacaktır. Bu bedel her yıl revize edilecektir. Sözleşme bedelinin yenilenmesi tarihinde AKÖde’nin internet sitesinde ilan edilen hizmet bedelinin uygulanacağı konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. AKÖde kart saklama altyapısına ilişkin ücretlendirme politikasını önceden haber vererek değiştirebilir ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısına yansıtabilir.

11. ÖDEME İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ

11.1 Ödeme işlemi, Son Kullanıcı  tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ödeme işlemine ilişkin onay, bilgiledirme, sözleşme akdedilmesi konusunda Kanun ve ilgili mevzuata göre hareket edecektir. 

11.2 Mücbir sebepler ve teknik arızalar dışında ödeme işleminin azami tamamlanma süresi doksan (90) saniye’dir.

11.3 Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Taraflarca kararlaştırıldığı üzere, uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin sunmakta olduğu sanal ödeme çözümleri hizmetinden yararlanır, Son Kullanıcı’lar tarafından yapılacak ödemeler için İnternet Sitesi’nde yer alacak olan AKÖde’nin sunacağı güvenli online ödeme çözümü (“Sanal POS”) üzerinden gerçekleştirilecektir.

AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na uygulanan standart prosedürlerle ilgili bir değişiklik olması durumunda, işleyişe ilişkin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bilgilendirme yapılmak istendiğinde veya güncel konulara ilişkin bilgi aktarılmak istendiğinde Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sının başvuru esnasında beyan ettikleri elektronik posta adreslerine bilgilendirme yapabilir.

AKÖde, Sözleşme içeriğinde belirtilen durumlarda, Güvenlik Olayları durumunda ve kendi inisiyatifinde herhangi bir şüphe olması durumunda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bilgilendirmeksizin POS’u kullanıma kapatabilecektir. POS’un kapatılması nedeni ile Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sı AKÖde’den herhangi bir hak veya tazminat talep edemez.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren AKÖde’ye gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Düzeltme talebi yazılı olarak Ödeme Kuruluşu’na iletilecektir. Ancak, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, ödeme sistemini hileli kullanması ve sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

12. İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ VEYA HATALI GERÇEKLETİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

12.1 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın AKÖde’den alt yapısını aldığı Ödeme Hizmetine aracılık işleminden sonra, Banka tarafından, 3D secure kullanılmış olsun veya olmasın, Son Kullanıcı’nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir ‘‘şüpheli veya yüksek riskli işlem’’ niteliği taşıdığı gerekçesi ile askıya alınması talebinin AKÖde’ye iletilmesi halinde, AKÖde, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı bankanın, AKÖde ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın işleminin “şüpheli veya yüksek riskli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.

12.2 AKÖde, gerçekleştirilmiş bir ödemeyi 3D secure olsun veya olmasın (“tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yazılı talimatına istinaden Son Kullanıcı’ya iade edebilir. Son kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Son kullanıcı tarafından zararının karşılanması nedeniyle AKÖde aleyhine yasal yollara başvurulması halinde bu başvuru Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ihbar edilecek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı AKÖde lehine savunmada bulunacaktır. Mahkeme veya hakem heyeti kararının AKÖde aleyhine sonuçlanması durumunda AKÖde’nın ödemekle yükümlü olacağı tüm bedeller Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na rücu edilecektir.

12.3 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ürün iadesi veya ters ibraz (chargeback) durumlarında, 3D secure olsun veya olmasın bankalar tarafından AKÖde’ye uygulanabilecek kesintilerin AKÖde tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini veya böyle bir meblağ yok ise AKÖde tarafından ayrıca talep edilebileceğini ve bu durumda 3 iş günü içerisinde AKÖde’ye ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin Ödeme Hizmeti Bedeli’ni iade etmesini talep edemez. Herhangi bir Son Kullanıcı’nın ödemesinin AKÖde tarafından iade edilmesi durumunda işleme ilişkin vergiler Ödeme Hizmeti Kullanıcısından mahsup veya ödeme yolu ile AKÖde tarafından tahsil edilecektir. İşlem ortağı Bankalar’ın güvenlik nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, işbu durum Yönetmelik’in 44/1 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli ve/veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına tanımlanmış banka ödeme sistemlerinin kullanımı AKÖde tarafından derhal engellenecektir. AKÖde bu durumda Sözleşme’yi derhal, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Sözleşme’nin sonlandırılmış olması ve Harcama İtirazı (chargeback) yaşanması durumunda AKÖde hukuki yollardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan chargeback’e ilişkin bedeli talep etme hakkına sahiptir.

12.4 AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kart kabul etme politika ve prosedürlerinden sorumlu olacaktır. Değişikliklerin, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde AKÖde tarafından verilen hizmet askıya alınacaktır.

12.5 Ödeme Hizmeti Kullanıcısına tahsis edilen sanal posların kullanımından kaynaklanan ters ibraz (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısıdır.

Bu işlemler neticesinde AKÖde’nin uğrayacağı zararlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısından tahsil edilecektir. 

12.6 Sanal POS ve Fiziki POS’tan yapılan işlemlerin riskli görülmesi durumunda AKÖde tarafından yapılacak inceleme süresi boyunca AKÖde, Ödeme Hizmeti Kullanıcı hesabına risk tutarı kadar bloke koyabilecektir.

Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dikkat edilmemesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısından yapılan işlemin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi, AKÖde’nin çalıştığı/çalışmadığı bankaların ve/veya kurum ve kuruluşların herhangi bir nedenle AKÖde’nin tüm hesaplarını herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke etmesi, valör uygulaması, fonu kendi tasarrufuna alması, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına yapılacak ödemenin durdurulması / durdurulmasının talep edilmesi vb. süreçlerin oluşması durumlarında AKÖde’nin aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları iş bu sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

“tosla.com”, "AKÖde”, “Tosla”, “Tosla İşim” ve AKÖde hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar AKÖde’nin ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, AKÖde’nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya herhangi bir yazılı veya elektronik mecrada kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar AKÖde’nin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. AKÖde web sitesindeki ve AKÖde web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, AKÖde Hizmetleri, AKÖde Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik AKÖde’nin ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.

İşbu maddeye aykırı davranılması halinde AKÖde’nin uğrayacağı tüm zararlar ile işbu Sözleşme’nin 13/b’de  yer alan cezai şart Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan tahsil edilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ilk talep halinde nakden bu tutarları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. SORUMLULUK VE CEZAİ ŞART

a. Taraflar, iş bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazminle mükelleftir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle AKÖde’nin dolaylı ve doğrudan olarak uğrayacağı tüm zararlardan da sorumludur.

b. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin AKÖde tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sözleşme’nin ihlali nedeniyle herhangi bir zararın oluşması halinde tüm zararı AKÖde’ye ödeyecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrıca oluşacak zarara ilave olarak 25.000,00 TL cezai şartı AKÖde’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. AKÖde’nin fazlaya dair hakları saklıdır.

15. TARAFSIZLIK

İşbu Sözleşme kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, tarafından sağlanacak mal ve/veya hizmetin temininden, bu mal ve/veya hizmetin temini ile bağlantılı şart, anlaşma ve/veya sonuçlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olup; bu konularda her ne ad altında olursa olsun AKÖde’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme Hizmeti Kullanıcı, Son Kullanıcı arasındaki ticari ilişkinin (ürün veya hizmet alım satımının) ve bundan kaynaklı ihtilafların tarafı değildir. AKÖde ihtilafların çözümü için mevzuat çerçevesinde kendi uhdesinde bulunan bilgi ve belge sunacak olup, AKÖde’nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında Son Kullanıcı’ya karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıdaki maddelere rağmen, Son Kullanıcılar’ın ilgili mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanması durumunda ve/veya yasal düzenlemeden kaynaklı olsa dahi AKÖde’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı  ile birlikte/ayrı olarak sorumlu gösterilmesi ve/veya AKÖde’nin işbu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki hizmetler nedeniyle herhangi bir ödeme yapmasının gündeme gelmesi durumunda; Ödeme Hizmeti Kullanıcı bu bedelin ödemesinden sorumludur. 

16. TANITIM, İLAN VE REKLAMLAR

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ticaret unvanının, marka, amblem ve logosunun; AKÖde tarafından her türlü reklam ve tanıtımlar ile pazar araştırmalarında, AKÖDE’nin belirleyeceği ebat, şekil, biçim veya yerde, kullanılması hususunda ile AKÖde’ye, hak sahibi sıfatıyla izin verdiğini ve AKÖde’nin yetkili kıldığını, bu hususta başka bir izin veya onaya gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

17. GİZLİ BİLGİ

Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (“Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı iş bu sözleşme bilgilerinin amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde AKÖde’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’nin 13/b maddesinde belirlenen cezai şartı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Kredi Kartı bilgileri başta olmak üzere, hassas ödeme verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle Ödeme Kuruluşu’na bildirir. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan terminaller ve hizmet Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Ödeme Kuruluşu arasında iki taraflı kimlik doğrulama ve uçtan uca güvenli iletişim olması esastır. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan hassas ödeme verilerine yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis ederler. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Hizmet noktalarının bulunduğu yerlere güvenlik kamerası koyar. Güvenlik kamerası kayıtları kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yetecek görüntü kalitesinde en az iki ay süreyle saklanır ve kamera teçhizatının sağlıklı çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol edilir. Görüntüleme alanı bakımından hizmet noktasını da kapsayan ve bu fıkradaki koşulları karşılayan bir güvenlik kamerası altyapısının varlığı durumunda ayrıca bir güvenlik kamerası kurulmaz. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarının faaliyet bölgesinde bulunan hizmet noktaları için güvenlik kamerası kurulma şartı, ilgili kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarından izin alınabilmesi koşuluyla yerine getirilir. Hizmet noktalarına ve terminallere kullandıkları yazılım ve donanım üstüne, güvenlik açıklıklarını gidermek amacıyla gerekli güncellemeler ve yamalar yüklenmesinden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludurlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarında gerçekleştirilen işlemler için, işlem tipi, sayısı ve limiti gibi hususlar dikkate alarak şüpheli işlem gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı kontrol ve takip mekanizması tesis ederek gerekli bildirimlerin yapılması sağlar.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hassas ödeme verileri, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara veremez. Hassas ödeme verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri, kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilirler. Bu izinler Kullanıcı izni sözleşme ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.

18. SÜRE VE FESİH

a. İş bu Sözleşme imza tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

b. Taraflar, 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle iş bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

c. İşbu maddede belirtilen derhal feshi gerektiren durumlar haricinde, Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, iş bu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin haklı sebeple feshedebilir. AKÖde’nin iş bu Sözleşme’nin 13/b maddesinde düzenlenen cezai şart bedeli dışındaki fazlaya ilişkin talep hakları saklıdır.

d. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Hizmet’i yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde iş bu Sözleşme AKÖde tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca oluşan/oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

e. AKÖde’nin Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, iş bu Sözleşme AKÖde’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın AKÖde tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

f. AKÖde hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu,  Ödeme Hizmeti Kulllanıcı’nın sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığının ve/veya usulsüz kullanımının tespiti yahut Fraud ve chargeback tespiti, diğer banka, Kartlı Ödeme Sistemleri (Visa, MasterCard, BKM vd.) fesih ve istihbarat bildirimleri, resmi Kurum, kart hamilleri ve diğer kanallar aracılığıyla iletilen istihbari ve dolandırıcılık bildirimleri, yanıltıcı pazarlama teknikleri kullanarak satış yapan işyerlerinin tespiti, AKÖde’ye bildirilen web sitesi dışında, farklı bir web adresinde sanal POS’un kullanıldığı/kullandırım yapıldığının tespiti hallerinde öncelikle güvenlik ve risk uygulamaları gereğince verdiği hizmetleri askıya alabilecek ve kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda AKÖde (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kullanımına sunacaktır. AKÖde ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın iş bu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Hizmetleri’ni askıya alabilecektir.

g. 5549 sayılı/6415 sayılı/7258 sayılı kanunlarda tarif edilen yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan işlemin uluslararası düzenlemelere aykırı olması halinde ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek, kartlarını ve ürürnlerini iptal ederek Aköde’ye iadesini talep edebilecek ve Sözleşme’yi tek yanlı olarak derhal feshedebilecektir. Müşteri, Aköde’nin yapacağı bildirimden sonra hesapları, ürün/hizmet, kartları, cihazları kullanmayarak Aköde’ye iade etmekle yükümlüdür.

 DİĞER HÜKÜMLER

a.  Mücbir Sebep: Taraflar’ın her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller iş bu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar iş bu Sözleşme koşulları için sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar iş bu Sözleşme’yi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler veya karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebileceklerdir. Sözleşme’nin iş bu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

b. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu Sözleşme’yi tek başına akdetmeye yetkili olduğunu, tüzel kişilik söz konusu olduğunda işlemi yapmak için tüzel kişilikten yetki almış olduğunu, bu bakımdan tüzel kişilik adına işlem yaptığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c. İş bu Sözleşme’yi akdeden kişi tüzel kişinin edimleri bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca tüzel kişiliğin iş bu Sözleşme’deki edimlerinin garantörü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilebilir ve tüzel kişiliğin varlığı halinde yasal mevzuat gereği AKÖde tarafından istenmesi durumunda gerekli ek belgeler ve imza sirküleri ile birlikte AKÖde’nin yukarıda belirtilen adresine posta ile gönderecektir.

d. Sözleşme, ekinde belirtilen teslimi zorunlu evraklar ile temin edilecek olup; eksik evrak sunulması durumunda AKÖde Sözleşme’nin yürürlüğe koymama hakkına her durumda sahiptir

e. Tebligat: Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa en geç 3 iş günü içinde bildirilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işyerinin kapanması, satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi gibi bilgi değişikliklerini derhal AKÖde’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin zamanında veya hiç yapılmaması nedeni ile doğacak zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

f.  Sözleşme’nin Bütünlüğü: İş bu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

g. Uygulanacak Hukuk Kuralları: İş bu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

h. Kanundan Doğan Vergi ve Kesintiler: Sözleşmenin imzalanması sebebiyle tahakkuk edecek ve Sözleşmeye ileride yapılacak ek sözleşmelerden dolayı doğacak her türlü vergilerin (damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler) tamamı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından münferiden ödenecektir ve ödeme evrakı AKÖde’ye ibraz edilecektir.

i. Yasal Takip Giderleri; Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iş bu sözleşmeden doğan/doğacak borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, AKÖde tarafından aleyhinde yasal takibe başvurulması veya dava açılması durumunda, her türlü icra, dava masrafları ile avukatlık masraflarını AKÖde’yi ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

j. Değişiklik; Ödeme Kuruluşu, Sözleşmedeki özel bir düzenleme olmadığı sürece her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinde veya değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 1 (bir) gün önce Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirir. Bu süre içerisinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir itirazda bulunmaz ise, değişikliği kabul etmiş sayılır.Yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, ödeme hizmeti kullanıcısının bu tarihe kadar Taslak sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, yukarıda belirtilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir. 

k. Sözleşme’ye Türk hukuku uygulanacak olup Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

EKLER:

EK-1

1. Banka hesabının Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait olduğunu gösterir belge (dekont, ekstre vb.)