AKÖDE ÖDEME HİZMETİ KULLANICI EK SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Sözleşmesi Ek Sözleşme (‘‘ Sözleşme’’); Konaklar Mah. Selvili Sok. Sabancı Center (Kule 2) Apt. No:2/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “Ödeme Hizmet Sağlayıcı” ya da “Ödeme Hizmet Sağlayıcısı” olarak anılacaktır.) ile hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Bundan sonra “Üye İş Yeri” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

AKÖde ve Üye İş Yeri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Ek Sözleşme, AKÖDE ÖDEME HİZMETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Ek Sözleşeme kapsamında düzenlenmeyen hususlarda AKÖDE ÖDEME HİZMETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde bulunan hüküm ve şartlar Taraflar için bağlayıcılığıdır.

2. TANIMLAR

Bu Sözleşmede geçen;

BDDK: Bankaları Denetleme ve Düzenleme Kurumunu,

İş Ortağı: Ödeme Hizmet Sağlayıcısı ile imzalanmış İş Birliği Sözleşmesi kapsamında kredi vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,

Mal/Hizmet: İşbu Sözleşme kapsamında kredilendirilen tüketici işlemine konu (motorlu taşıtlar hariç)  her türlü maddi, gayrimaddi; taşınır, taşınmaz varlıklar ile ekonomik değeri bulunan hak ve hizmetleri; 

Müşteri: Satın aldığı mal/hizmet ödemelerini Üye İş Yeri’ne Ödeme Hizmet Sağlayıcısı kanalıyla yapan gerçek kişileri,

Kredi: Müşteri’nin, Üye İş Yeri’nin satışını yaptığı mal/hizmetlerin finansmanı için yapacağı başvuru sonucunda, İş Ortağı tarafından uygun görülen Müşteri’ye kullandırılacak krediyi ifade eder.

3. KONU 

İşbu Sözleşmeyle Taraflar; Müşterileri’nin Üye İşyeri’ndeki satış kanallarındaki ödeme sayfasında Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın sistemi aracılığı ile ödeme yapabilmesi için anlaşmaya varmıştır. 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 İşbu Sözleşme ile Üye İşyeri’nin ödeme sayfasındaki Ödeme Yöntemleri’ne, Akdöde sisteminin eklenmesi suretiyle, Müşteriler Aköde tarafından sunulan ödeme yöntemleri ile ödemelerini tamamlayabileceklerdir.  

4.2 Üye İş Yeri kredi ile ödeme yöntemini mal/hizmet satımına ilişkin tahsilatlarında kullanmak istemesi durumunda, Ödeme Hizmet Sağlayıcı, Üye İş Yeri’nin Ödeme Hizmet Sağlayıcı sistemine risk ve tahsis politikaları nezdinde ilgili tahsilat yöntemini ekleyebilecektir.

4.2 Müşteri, Ödeme Hizmet Sağlayıcı üzerinden, satın alınmak istenen Mal ve/veya Hizmet bedelini para transferi yaparak yahut kredi kullandırılması sureti ile ifa edebilecek, Müşteri’nin talep edeceği ödeme yöntemi Ödeme Hizmet Sağlayıcı ve/veya İş Ortağı tarafından, kendi uygulamaları çerçevesince değerlendirilecektir. 

4.3 Ödeme Hizmet Sağlayıcısı, kredinin verilmesine ilişkin hiçbir faaliyet yürütmemekte olup Ödeme Hizmet Sağlayıcısı kredi onayı ve limitleri kredi vermeye yetkili İş Ortağı’nın takdirindedir. 

4.4 Ödeme Hizmet Sağlayıcı ve İş Ortağı, Müşteri’ye kredi verilmesine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Üye İş Yeri, Müşteri’ye kredi verileceğine ilişkin herhangi bir garanti vermeyeceğini ve/veya Müşteri’de bu yönde bir izlenim bırakmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.5 Üye İş Yeri, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın taksit sınırlamaları ile ilgili yaptığı bilgilendirmelere ve bu kapsamda sözleşmelere eklenecek maddelere uyacağını, işbu sınırlamalara aykırı davranmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6  Ödeme Hizmet Sağlayıcısı, Üye İş Yeri ile Müşteri arasındaki mal/hizmet satın alımına ilişkin sözleşme ve diğer işlem ile uygulamaların tarafı olmayıp, mal/hizmet satın alımı ilişkisi Üye İş Yeri ile Müşteri arasında hüküm ve sonuç doğuracaktır.

4.7 Müşteri’nin Mal/Hizmet satımına dair ortaya çıkabilecek ihtilaflar Ödeme Hizmet Sağlayıcısı bilgisi dahilinde, Üye İş Yeri ile Müşteri arasında çözülecektir. İş Ortağı’nın mal/hizmet satımına ilişkin ihtilaflar kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8 Müşteri ve/veya üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların, Üye İş Yeri’nin ihmali ve kusuru nedeniyle İş Ortağı’na ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na başvurması ve/veya İş Ortağı’na ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na karşı herhangi bir hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk münhasıran Üye İş Yeri’ne ait olup; Üye İşyeri,  Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın ve/veya İş Ortağı’nın bu konuda ortaya çıkabilecek tüm zarar ve/veya ziyanını derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. ÖDEME İŞLEYİŞİ

5.1 Müşteri’nin Mal ve/veya Hizmet satın alması amacıyla kredi kullanması halinde, İş Ortağı tarafından onaylanan kredi tutarı,  öncelikle İş Ortağı’ndan Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın anlaşmalı tüzel banka hesabına aktarılacak, ardından Ödeme Hizmet Sağlayıcısı banka hesabına gelen söz konusu bedeli Üye İşyeri’nin ilgili banka hesabına transfer edecektir. Kredi tutarı olarak bahsedilen sepet tutarına karşılık gelen ödeme tutarının Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’ndan Üye İş Yeri’ne para transferi yapılması suretiyle tamamlanmasıyla, Müşteri’nin ödeme işlemi gerçekleşecek ve Müşterin’nin Mal ve/veya Hizmet satın alma süreci tamamlanacaktır.

5.2    Ödemenin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a. Üye İş Yeri, Müşteri’nin satın alacağı ürün bilgileri, ürün miktarı, ürün kategori kodu ve tahsilat bilgilerini Ödeme Hizmet Sağlayıcısı ile paylaşacaktır.

b. Müşteri’nin, Üye İş Yeri tarafından sunulan mal/hizmet satımına ilişkin tahsilat tutarını ödeme sayfasında konumlandırılan kredi ile ödeme yöntemini seçmesi halinde Üye İş Yeri Müşteri’nin seçimini Ödeme Hizmet Sağlayıcısı sistemine yönlendirecektir.

c. Ödeme Hizmet Sağlayıcısı sistemine Müşteri tarafından eklenen Müşteri bilgileri ile Üye İş Yeri tarafından iletilen satın alacağı ürün ve tahsilat bilgileri Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından İş Ortağı’na iletilir.

d. Müşteri, kredi başvurusunda Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın ekranları üzerinde bulunan İş Ortağı listesinden İş Ortağı ve/veya İş Ortak’larını seçerek bulunacaktır. İş Ortağı ve/veya İş Ortak’larından Ödeme Hizmet Sağlayıcı sistemine kredi başvuru sonuçlarının iletilmesi durumunda kredi başvuru sonuçları Ödeme Hizmet Sağlayıcısı ekranlarında görüntülenecektir. 

e. Kredi kullandırım süreçleri sadece İş Ortağı ekranları üzerinden olacaktır. İşbu süreçte kredi kullandırım için talep edilecek bilgi ve belgelere İş Ortağı karar vermekte olup Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın ve Üye İş Yeri’nin, kredi kullandırım süreçlerine ilişkin yetkisi bulunmamaktadır. Kredisi başvurusu olumlu sonuçlanan mevcut Müşteri kredi kullanım evraklarını İş Ortağı kanalları aracılığı ile onaylayacaktır. 

f. Kullandırım sırasında alınan virman talimatı ile İş Ortağı tarafından alışveriş bedeli anında sipariş numarası ile Müşteri’nin vadesiz hesabından, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın hesabına para transferi ile aktarılacaktır. Eş zamanlı olarak kredi kullanımının gerçekleştiğine dair bilgi Ödeme Hizmet Sağlayıcı servisleri tarafından Üye İş Yeri servislerine iletilecektir. Kredi tutarı Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın kendi hesabında 15 gün süre ile blokeli tutularak 16. gün Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından Üye İş Yeri’nin hesabına aktarılacaktır. 

5.3 Ödeme Hizmet Sağlayıcısı, Müşteri’nin Üye İş Yeri’nden satın aldığı mal/hizmete ilişkin kodu İş Ortağı’na bildirmekle sorumludur. Üye İş Yeri, satın alınan mal/hizmet ile ilgili Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na yanlış bilgi vermesi, farklı ürün satması gibi ve sadece bunlarla sınırlı olmayarak Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın İş Ortağı’na yönelik yaptığı bilgilendirmenin eksik ya da yanlış olması ve bu nedenle Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik veya diğer yasal düzenlemelere aykırı şekilde vade kısıtlaması yapılması ve bu nedenle zarara uğranması veya adli, idari bir yaptırıma maruz kalınması halinde bu zarar ve ödenen bedele ilişkin tazmin sorumluluğunun Üye İş Yeri’nde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.4 Ödeme Hizmet Sağlayıcısı yasal düzenlemelere uygun olarak vade kısıtı bulunan ürünler bakımından Müşteri’nin sepetindeki ürüne ilişkin kodu İş Ortağı’na sistemleri ile bildirecek ve İş Ortağı, bu koda istinaden kredi vade seçeneğini Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sınırlamakla yükümlü olacaktır. 

5.5 İş Ortağı’nın ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın herhangi bir kusuru olmaması kaydı ile Üye İş Yeri’nin ihmali veya kusuru nedeniyle Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın işbu maddeye göre yapacağı bildirim kapsamındaki bilgilendirmenin eksik ya da yanlış olması ve İş Ortağı tarafından bu nedenle Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik veya diğer yasal düzenlemelere aykırı şekilde vade kısıtlaması yapılması ve bu nedenle İş Ortağı’nın veya Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın zarara uğraması veya adli, idari bir yaptırıma maruz kalması halinde bu zarar ve ödenen bedel Üye İş Yeri tarafından Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın ilk yazılı talebinde tazmin edilecektir.

6. İPTAL-İADE İŞLEMLERİ

6.1 İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’nin satın aldığı mal veya hizmetin hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi ya da ayıplı teslim edilmesi sebebiyle Müşteri’nin satış sözleşmesinden dönme hakkını kullanması halinde; 

a) Üye İş Yeri, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından kendisine ödenmiş olan mal veya hizmete ilişkin kredi tutarını sipariş numarası da belirterek derhal Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na iade edecek, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı da bu tutarı İş Ortağı’na iade edecektir.

b) Mal’ın//Hizmet’in ayıplı olduğu iddiasıyla yapılan Mal/Hizmet iade taleplerinde ve ödemiş olduğu kredi faizinin kendisine geri ödenmesi taleplerinde Müşteri tarafından “Mal’ın/Hizmet’in ayıplı olduğu gerekçesiyle alınmış bir tüketici hakem heyeti, müşteri şikayetleri hakem heyeti veya mahkeme kararı” sunulmadığı takdirde İş Ortağı tarafından Müşteri’ye/Müşteri hesabına herhangi bir anapara ve faiz geri ödemesi yapılmayacağı hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. 

c) Bu hususta İş Ortağı’nın sorumluluğu; Mal’ın teslim veya Hizmet’in ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen Mal’ın teslim veya Hizmet’in ifa edilme tarihinden, Mal’ın teslim veya Hizmet’in ifa edildiği durumlarda ise Mal’ın teslim veya Hizmet’in ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir (1) yıldır.

d) Müşteri dönme talebini Üye İşyeri ve İş Ortağı’ndan herhangi birine iletebilecek olup, bu talep ilgili Taraflar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcı’sını diğer tarafa haber vermesi amacıyşa 7 gün içerisinde yazılı olarak haberdar edecektir.  

6.2 Müşteri’nin Kredi Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını kullanması durumunda, bu cayma talebini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat hüküm ve düzenlemelerine ilişkin süreler dahilinde yazılı olarak cayma hakkını kullandığına ilişkin iradesini İş Ortağı’na ya da kalıcı veri saklayıcısı ile İş Ortağı’na iletmesi veyahut Üye İş Yeri’nden aldığı mal/hizmetten caymadan doğrudan İş Ortağı’na yönelik olarak krediden cayma hakkını kullanma iradesini iletmesi halinde İş Ortağı mevzuat dahilinde gerekli işlemleri yapacaktır. Bu kapsamda, Üye İş Yeri’ de kendisine Müşteri tarafından iletilen Kredi Sözleşmesi kapsamında cayma talebi olması halinde, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na iletecek ve Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın da  İş Ortağı’na yönlendirecektir. Müşteri’nin cayma talebini yalnızca Üye İş Yeri ve /veya Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na iletmesi Kredi Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını kullandığı anlamına gelmeyecektir.  

6.3  Taraflar, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na para transferi gerçekleştirilmesi aracılığıyla satın alınan Kredi konusu mal/hizmete ilişkin iadelerin geliştirilen servis üzerinden direkt olarak Üye İş Yeri tarafından Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın hesabına yapılacağı konusunda mutabıktır. 

6.4 Taraflar, Müşteri’ye kredi kullandırılması halinde kullandırılacak kredinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tanımı yapılan şekilde bağlı kredi olacağını kabul ve beyan eder. Müşteriye bağlı kredi kullandırılması, Mal’ın/Hizmet’in bağlı kredi ile satın alınması halinde Üye İşyeri, Mal’ın/Hizmet’in kalitesinden ve ayıplarından, hiç veya zamanında teslim edilmemesinden, ayıplı verilmesinden ve ayıplı Mal ve/veya Hizmet’e ilişkin doğabilecek iddia ve taleplerle ilgili olarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Müşteri’ye karşı sorumlu olduğunu, bu konuda Akdöe’nın sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5     Ürün iadesi veya ters ibraz (chargeback) durumlarında İş Ortağı tarafından Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na uygulanabilecek kesinti durumlarında; Aköde Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesinde bulunan “İşlemin Gerçekleştirilmemesi” veya “Hatalı Gerçekleştirilmesine İlişkin Hususlar”  maddesinde belirtilen hüküm ve şartlar Taraflar için bağlayıcılığını koruyacaktır.

6.6 Taraflar aşağıdaki hizmetlerin teknik olarak sağlanabileceği ve bu kapsamda teknik entegrasyonlarının yerine getirilmiş olduğu konusunda mutabıktır.

a. Müşteri onayladığı sepetin birden fazla ürünü içermesi halinde (çoklu kalem) dilerse siparişteki tek bir kalemi iade edilebilecektir. 

b. İşbu madde hükmünde açıklananlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İş Ortağı ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek teknik entegrasyonların tümü Ödeme Hizmet Sağlayıcısı gözetiminde gerçekleştirilecek olmakla birlikte Taraflar’dan her biri söz konusu entegrasyonları sağlamak adına kendi nezdinde gerekli tüm aksiyonların alınmasından bizzat sorumlu olacaktır.

6.7    Üye İşyeri; ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde Mal ve/veya Hizmet’in kalitesinden ve ayıplarından, hiç veya zamanında teslim edilmemesinden/verilmemesinden, ayıplı verilmesinden ve ayıplı Mal ve/veya Hizmet’in neden olduğu zarar sebebiyle doğabilecek iddia ve taleplerin muhatabının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve İş Ortağı olmadığını, buna rağmen Müşteri’nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcı veya İş Ortağı’ndan bu kapsamlarda bir taleple muhatap olması halinde, söz konusu problemi gidereceğini,  kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye İşyeri, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından kendisine erişim imkanı sağlanan alanın ve içeriğinin bir bütün olarak tamamen, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun (SMK) ve uygulanabilir diğer tüm mevzuat hükümleri uyarınca her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile mükiyetinin münhasıran ve sadece Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’na ait olduğunu kabul eder. 

Üye İşyeri, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından kendisinin erişimine sunulan alanı, sadece işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ve bu Sözleşme süresi ile sınırlı olarak ve Banka’nın bilgi güvenliği kurallarına, gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına, saklanmasına ilişkin ilgili politikalarına ve mevzuata uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.  TİCARİ MARKA VE REKLAM

8.1     Taraflar, Müşteriler’e sunulacak ürünlerle ilgili ortak kampanya ve iletişim faaliyetleri hususunda önceden mutabakata varacaklardır. 

8.2     İşbu Sözleşme ile ilgili olarak Üye İşyeri’nin vereceği ilan ve reklamlarda Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın unvanı ve logosuna da yer verilmek istenilmesi halinde, bu konuda hazırlanan her türlü reklam ve ilan, yayınlanmadan önce Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın yazılı onayından geçirilecek ve bütün ilan ve reklam masrafları (vergi de dahil) Üye İşyeri tarafından karşılanacaktır. 

8.3    Üye İşyeri, işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlere ilişkin olarak, Ödeme Hizmeti Sağlayıcı’nın yazılı izni olmaksızın, ilan ve reklam yoluyla veya basın, yayın, internet gibi her türlü medya kanalları vasıtası ile kamuoyuna duyuru ve reklam yapamaz, Ödeme Hizmet Sağlayıcı’ya ait ünvan, marka ve logoları kullanamaz.

9.   SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

9.1 İş bu Sözleşme, …./…./…… tarihi itibariyle yürürlüğe girer ve ……/…./….. tarihine (“Sözleşme Süresi”) kadar geçerlidir. Sözleşme bitiminden en az 30 (Y/Otuz) gün öncesinde kadar Taraflar’dan birinin yazılı olarak fesih ihbarında bulunmaması durumunda, Sözleşme aynı koşullarda birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenir. Her yenileme dönemi sonunda aynı hüküm uyarlanır. 

9.2 AKÖDE, herhangi bir gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın, fraud durumları başta olmak üzere, gördüğü lüzum üzerine, Firma’ya herhangi bir bildirim yapmaksızın, başta ilgili kredi kanalını kapatma, geçici-sürekli olarak, tamamen/kısmen, ilgili sistemi durdurma, kapatma ve gerekli gördüğü diğer tedbir ve önlemleri alma hakkına ve yetkisine haizdir. Bu gibi durumlarda Firma’nın Banka’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak, tazminat v.s. talep hakkı bulunmayacaktır.

9.3 AKÖDE bu madde kapsamındaki hak ve yetkisini kullanımı, Fraud, sahtecilik, usulsüzlük, Sözleşme kurallarına aykırılık, kötü niyetli işlem gibi hallerden dolayı gerçekleşmişse, Firma, Banka’nın her türlü zararını, Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine faiz, vergi, tüm cezalar, masraf ve sair her türlü ferileri ile birlikte derhal, nakden ve defaten Banka’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 Üye İşyeri, işbu Sözleşme’yi süresinden evvel ve haksız olarak feshetmesi nedeniyle ya da işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi veya hiç ifa etmemesi halinde, Banka’nın bu nedenlerle uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. GİZLİLİK ve BİLGİ GÜVENLİĞİ

10.1  Taraflar’dan birinin yazılı olarak özel veya gizli olduğunu işaretlediği veya diğer herhangi bir şekilde belirttiği veya iyiniyetli olarak özel veya gizli olarak kabul edilmesi gereken Banka tarafından Firma’ya iletilen tüm bilgiler ve bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler ve ifa edilen işler sonucu elde edilen bütün bilgiler bilgi Gizli Bilgidir. 

10.2  Kanunen açıkça yetkili Kurum, Kuruluş, Merci ve/veya kişiler tarafından, Taraflar’dan birine ait bilgi ve/veya belge talep edilmesi durumunda yasal olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler ile işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan bilgiler istisna olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak gizli bilgiyi öğrenen taraf, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra gizli bilgiyi, bilgi sahibinin yazılı izni olmadan açıklayamaz; özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve/veya kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz; işin görülebilmesi hali istisna olmak üzere kopyalayamaz, çoğaltamaz ve her ne sebeple olursa olsun bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı; personelin bu hükümlerden bir veya birkaçına aykırı hareket etmemesi için her türlü özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.3  Üye İşyeri, iletilen tüm Bilgi/Bilgiler’in gizliliğini koruyacağını, bunların sadece taraflar arasında sürdürülen yapılan çalışmalar kapsamında ve bu amaçla kullanılacağını, AKÖDE’nin tabi olduğu mevzuat gereği meydana gelebilecek yasal denetim, düzenleme ve yasal zorunluluklar ile kendi kontrol alanını aşan haller dışında, AKÖDE’nin önceden yazılı onayı olmaksızın, kendisi, acente veya çalışanları tarafından hiçbir surette ifşa edilemeyeceğini beyan ve taahhüt eder. 

10.4  Üye İşyeri; bu bilgileri ve yürütülen faaliyet ve pazarlama programlarını, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

10.5 Üye İşyeri, işbu maddeye aykırı davranması, kendisi, personeli veya işbu Sözleşme kapsamında açıkladığı diğer bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir şekilde açıklanması halinde, AKÖDE’nin bu nedenle doğmuş ve doğabilecek tüm zararlarını ilk yazılı talep üzerine, kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir yasal merasime gerek olmaksızın derhal, nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

10.6 Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde veya Sözleşme süresi içerisinde Bilgi Veren’in herhangi bir talebi üzerine, derhal Bilgi Veren’e iade edilir. İade edilmesi mümkün olmayan Gizli Bilgi, Bilgi Alan tarafından imha edilecektir.

10.7 Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında edindiği müşterilerin bilgilerin gizliliğinin sağlanması için aşağıda yer alan asgari güvenlik kontrollerini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder; 

a) Üye İşyeri, hassas müşteri verisi elde etmesi halinde, bu verileri hiçbir nedenle saklamayacağına, kopyalamayacağına, açıklamayacak ve Ödeme Hizmet Sağlayıcısı dışında herhangi bir yere iletmeyecektir.

b) Üye İşyeri, elde edeceği Müşteri bilgisini ancak  Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında yalnızca işlemin ifası amacı ile işleyebilecek ve paylaşabilecektir. 

c) Üye İşyeri, başka iş yerinin satış işlemini kendi altyapısını kullanarak yapmayacaktır.

d) Üye İşyeri, Akbank Direkt Öde Programı altyapısına etki edebilecek tüm güvenlik olaylarını Ödeme Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bildirilecektir. 

11.  YÜRÜRLÜK 

İş bu Sözleşme’nin Taraflar arasında elektronik ortamda onaylama yapılmak suretiyle veya fiziken akdedilmesi mümkündür.

Sözleşme’nin Üye İş Yeri tarafından elektronik ortamda onaylama yönetimiyle akdedilmesi halinde iş bu Sözleşme, çevrimiçi kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Üye İş Yeri işbu Sözleşme ve varsa eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul eder. 

… madde ve … sayfadan oluşan işbu Sözleşme, tarafların yetkili temsilcileri tarafından onaylandığı/imzalandığı tarihinde, bir kopyası Ödeme Hizmet Sağlayıcı da bir kopyası FİRMA nezdinde kalacak şekilde, derhal yürürlüğe girmiştir.