Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni


Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“AKÖde” veya “Şirket”), kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Tosla Bireysel ve Tosla İşim için Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ve Müşteri Beyanı ile Kanun uyarınca kullanıcıların AKÖde tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Müşteri Beyanı

AKÖde ile paylaşmış olduğum kullanıcı (kullanıcı numarası ve sisteme giriş çıkış bilgileri), iletişim, kimlik bilgileri, hukuki, teknik ve finansal işlem detayları, görsel ve işitsel veriler ile lokasyon ve uygulama verilerimin, AKÖde tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek öneri sağlanması ve iletişime geçilmesi amaçlarıyla Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenerek AKÖde veri kayıt sistemine kaydedilmek suretiyle işlenmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, AKÖde’ye hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.