Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Tosla İşim Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni


1. Amaç

 Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

2.Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Kişisel verileriniz fiziksel formlar aracılığı ile veya elektronik ortamda dijital olarak toplanmaktadır. Ayrıca çağrı merkezimizden aldığınız hizmete göre ses kaydı olarak da toplanmaktadır.

Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup Şirketleri (Akbank) ve birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve İşleme Hukuki Nedenleri ile

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecek ve belirtilen amaçlar ile paylaşacaktır.

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Şirketin, kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler ve işleme amaçlarımız özellikle şunlardır:  

4.1 Kimlik Verileri

Kimlik Bilgileri: Başvuruyu yapan kişiye dair ad-soyad, TCKN ve doğum tarihi, Yetkili kişiye ve/veya şirket ortaklarına ait ad-soyad, TCKN, doğum tarihi, uyruk, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet üzerinde yer alan kimlik bilgileri ile müşteri olan kişinin VKN’si ve ünvanı işlenmektedir.

Kimlik Bilgileri İşleme amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Kimlik Bilgileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir.

4.2  İletişim Verileri

İletişim Bilgileri: Başvuru yapan kişinin cep telefonu ve e-posta adresi, yetkili kişiye ait cep telefonu ve e-posta adresi ile İşyerine ait işyeri adres, işyeri/cep telefonu numarası, Kart müşterisinin cep telefonu ve e-posta adresi alınmaktadır.

İletişim Bilgileri İşleme amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir.

İletişim Bilgileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir.

4.3  Müşteri İşlem Verileri

Müşteri işlem verileri: başvuru tipi, başvuru durumu, satış platformu bilgisi, başvuru eklenme ve güncelleme tarihi, başvuruyu güncelleyen kullanıcı, üye işyeri sektörü,kullanıcı aktif/pasif statüsü, kullanıcı üye işyeri numarası, üye işyeri kapanma tarihi, başvuru kanalı, şube kodu, şube personel sicil no, şube ıp adresi,şube personel adı soyadı, satış personeli sicil no, ürün tipi, çalışma koşulları, provizyon limiti, kps sorgulamasına ilişkin unique ıd, kullanıcı şifre, kart, müşterisi adı ve soyadı, işlem bilgisi (ıd, sipariş no, işlem tarihi, tutar), kart bilgileri (kart son kullanma tarihi, bin numarası, brand, banka), üye işyeri bilgileri, işlem tarihi, işlem yeri, işlem tutarı, işlem bilgileri, beklenen teslim tarihi, kayıt oluşturma tarihi, müşteri ıd,işlem bilgileri, üye işyeri no, toplam ciro, Telefon Rehber Erişim İzni Bilgisi, Galeri Erişim İzni Bilgisi, Kamera Erişim İzni Bilgisi, SMS Okuma İzni, iletişim esnasında eklenen bilgi ve belgeler ve bunlara ilişkin tüm kayıt ve raporlar işlenmektedir.

Müşteri İşlem Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, bilgi riski ve güvenliği şüpheli işlem takibi ve erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri İşlem Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir.

4.5  Görsel ve İşitsel Veriler

Görsel ve İşitsel Veriler: çağrı merkezini arayan kişinin ses kaydı alınmaktadır.

Görsel ve İşitsel Verilerin İşleme amaçları: Bu veriler müşteri ilişkileri yönetim faaliyetinin ve mal/hizmet/satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Verilerin işlenmesi Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c, ç ve e bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.

4.6  Hukuki İşlem Verileri

Hukuki işlem verileri: KVKK ve İYS izni ile adli idari merci, talepleri işlenmektedir.

Hukuki İşlem Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Hukuki İşlem Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c ve,f bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle işlenmektedir.

4.7  Finans Verileri

Finans Verileri: Müşterinin IBAN ve kart numarası bilgileri alınmaktadır.

Finans Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve mal hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Finans Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c ve f bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle işlenmektedir.

5.   Açık Rıza Gerektiren Durumlar

Kimlik, Müşteri İşlem ve İletişim Bilgisi kategorisinde yer alan  ciro, işyeri açılış tarihi, işyeri ismi, telefon ve maili, müşteri ismi, vkn, üye işyerine atadığım paket ve sektöre dair kişisel verilerinizi Açık Rıza’nız bulunması durumunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aşağıdaki amaçlar ile işleyeceğiz. Bu kapsamda amacımız;

 Tarafıma en uygun hizmet paketinin tanımlanması ya da bir üst/alt pakete yönlendirilebilmesi,

 Tarafıma en uygun kampanyaların belirlenebilmesi amacıyla tarafıma ait verilerin analiz edilmesi, kampanya oluşturulması ve bu kampanyalardan haberdar olabilmeniz amacıyla iletişime geçilmesi ve ürünü kullanımımın sağlanması,

 Memnuniyetimin sağlanması amacıyla anket/arama/form ile bilgi toplanması,

 Tosla İşim ürünlerini kullanırken tarafıma en kolay kullanımın sunulabilmesi için kullanım deneyimlerimi artırıcı faaliyetlerde bulunulması ve kullanım alışkanlıklarımın/davranışlarımın takip edilerek ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeler yapılarak iş süreçlerinin yürütülmesinin sağlanmasıdır.

6.     Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz bu metnin 1.maddesinde belirtilen gerekçelerle, Grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Finans Verileri Verilerinin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Finans Verileri Paylaşım Amacı: iş süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla paylaşmaktadır.

Hukuki işlem verileri Verilerinin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Hukuki İşlem Verileri Paylaşım Amacı: faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ile pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla paylaşmaktadır.

Müşteri işlem verileri Verilerinin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler, iştirakler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Müşteri işlem verileri Paylaşım Amacı: Müşteri bilgilerinin takip edilebilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Kimlik Verilerinin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler, iştirakler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kimlik Bilgileri Paylaşım Amacı: Müşteri bilgilerinin takip edilebilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla paylaşım yapılmaktadır.

İletişim Verilerinin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler, iştirakler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

İletişim Bilgileri Paylaşım Amacı: Müşteri bilgilerinin takip edilebilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla paylaşım yapılmaktadır.

Görsel ve İşitsel Verilerin Paylaşıldığı Taraflar: Tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Görsel ve İşitsel Verilerin Paylaşım Amacı: İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

7.     Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi (https://tosla.com/kvkk-basvuru-formu)  adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır. 

8.     Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimlik belgenizin görüntüsünü ekleyip (https://tosla.com/kvkk-basvuru-formu)  web sitesindeki formu doldurarak formun imzalı bir kopyası; Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine posta ya da elden, form taratılarak, posdestek@tosla.com adresine elektronik posta yolu ile iletilmelidir.