AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. TOSLA İŞİM KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1. Amaç

 Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

2.Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Bankamız; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu’dur.

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Unvanı
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
Adres Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul
Mersis / Sicil No
0033066136400001 / 125604-5


Veri İşleyen

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Aköde olarak kurduğumuz işbirliklerinde aydınlatma yükümlüğün yerine getirilmesi için veri işleyen olarak üçüncü tarafları yetkilendirebiliriz. Veri işleyen şirketler tarafından yapılan bilgilendirmeler Aköde süreçlerini yansıtmaktadır.


3.Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Kişisel verileriniz fiziksel formlar aracılığı ile veya elektronik ortamda dijital olarak toplanmaktadır. Ayrıca çağrı merkezimizden aldığınız hizmete göre ses kaydı olarak da toplanmaktadır.

Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup Şirketleri (Akbank) ve birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Aydınlatma Metni’nde yer alan ana ortak Banka ibaresi finansal grup olduğumuz ana ortak Akbank T.A.Ş olup İştirak/Bağlı Ortaklıklarımız ise aşağıda yer almaktadır İştirak/Bağlı Ortaklıklarımız ise aşağıda yer almaktadır.

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ak Portföy Yönetimi A.Ş

• Ak Finansal Kiralama A.Ş

• Akbank AG

• Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'dir.


4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.


5. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve İşleme Hukuki Nedenleri ile

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecek ve belirtilen amaçlar ile paylaşacaktır.

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Şirketin, kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

•  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•  Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•  İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

•  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler ve işleme amaçlarımız özellikle şunlardır:Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebepleri
Kimlik Bilgileri: Başvuruyu yapan kişiye dair ad-soyad, TCKN ve doğum tarihi, Yetkili kişiye ve/veya şirket ortaklarına ait ad-soyad, TCKN, doğum tarihi, uyruk, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet üzerinde yer alan kimlik bilgileri ile müşteri olan kişinin VKN’si ve ünvanı işlenmektedir.
Kimlik Bilgileri İşleme amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Kimlik Bilgileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir
İletişim Bilgileri: Başvuru yapan kişinin cep telefonu ve e-posta adresi, yetkili kişiye ait cep telefonu ve e-posta adresi ile İşyerine ait işyeri adres, işyeri/cep telefonu numarası, Kart müşterisinin cep telefonu ve e-posta adresi alınmaktadır.
İletişim Bilgileri İşleme amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir. İletişim Bilgileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir.
Müşteri işlem verileri: başvuru tipi, başvuru durumu, satış platformu bilgisi, başvuru eklenme ve güncelleme tarihi, başvuruyu güncelleyen kullanıcı, üye işyeri sektörü,kullanıcı aktif/pasif statüsü, kullanıcı üye işyeri numarası, üye işyeri kapanma tarihi, başvuru kanalı, şube kodu, şube personel sicil no, şube ıp adresi,şube personel adı soyadı, satış personeli sicil no, ürün tipi, çalışma koşulları, provizyon limiti, kps sorgulamasına ilişkin unique ıd, kullanıcı şifre, kart, müşterisi adı ve soyadı, işlem bilgisi (ıd, sipariş no, işlem tarihi, tutar), kart bilgileri (kart son kullanma tarihi, bin numarası, brand, banka), üye işyeri bilgileri, işlem tarihi, işlem yeri, işlem tutarı, işlem bilgileri, beklenen teslim tarihi, kayıt oluşturma tarihi, müşteri ıd,işlem bilgileri, üye işyeri no, toplam ciro, Telefon Rehber Erişim İzni Bilgisi, Galeri Erişim İzni Bilgisi, Kamera Erişim İzni Bilgisi, SMS Okuma İzni, iletişim esnasında eklenen bilgi ve belgeler ve bunlara ilişkin tüm kayıt ve raporlar işlenmektedir.
Müşteri İşlem Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, bilgi riski ve güvenliği şüpheli işlem takibi ve erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Müşteri İşlem Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 a,c,ç,e,f bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle verileriniz işlenmektedir.
Görsel ve İşitsel Veriler: çağrı merkezini arayan kişinin ses kaydı alınmaktadır.
Görsel ve İşitsel Verilerin İşleme amaçları: Bu veriler müşteri ilişkileri yönetim faaliyetinin ve mal/hizmet/satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Görsel ve İşitsel Verilerin işlenmesi Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c, ç ve e bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun yasal yükümlülükleri, bir hakkın tesisi veya korunması için işlemenin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.
Hukuki işlem verileri: KVKK ve İYS izni ile adli idari merci, talepleri işlenmektedir.
Hukuki İşlem Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Hukuki İşlem Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c ve,f bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle işlenmektedir.
Finans Verileri: Müşterinin IBAN ve kart numarası bilgileri alınmaktadır.
Finans Verileri İşleme Amaçları: Bu veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve mal hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Finans Verileri İşleme Hukuki Nedeni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu md. 5 f.2 c ve f bentlerinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile ile tabi olduğumuz 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri nedeniyle işlenmektedir.


•  Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•  İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

•  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler ve işleme amaçlarımız özellikle şunlardır:


6.  Açık Rıza Gerektiren Durumlar

Kimlik, Müşteri İşlem ve İletişim Bilgisi kategorisinde yer alan  ciro, işyeri açılış tarihi, işyeri ismi, telefon ve maili, müşteri ismi, vkn, üye işyerine atadığım paket ve sektöre dair kişisel verilerinizi Açık Rıza’nız bulunması durumunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aşağıdaki amaçlar ile işleyeceğiz. Bu kapsamda amacımız;

•  Tarafınıza en uygun hizmet paketinin tanımlanması ya da bir üst/alt pakete yönlendirilebilmesi,

•  Tarafınıza en uygun kampanyaların belirlenebilmesi amacıyla tarafıma ait verilerin analiz edilmesi, kampanya oluşturulması ve bu kampanyalardan haberdar olabilmeniz amacıyla iletişime geçilmesi ve ürünü kullanımımın sağlanması,

•  Memnuniyetin sağlanması amacıyla anket/arama/form ile bilgi toplanması,

•  Tosla İşim ürünlerini kullanırken tarafıma en kolay kullanımın sunulabilmesi için kullanım deneyimlerimi artırıcı faaliyetlerde bulunulması ve kullanım alışkanlıklarımın/davranışlarımın takip edilerek ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeler yapılarak iş süreçlerinin yürütülmesinin sağlanmasıdır.

Açık rıza aranan işleme amaçlarında açık rızanızı geri almanız halinde hem şirketimiz hem de AKBANK tarafından belirtilen amaçlarla veri işleme faaliyetine son verilecektir.


7. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz bu metnin 1.maddesinde belirtilen gerekçelerle, Grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Organizasyonlar Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (TCMB, MASAK, GİB, İYS, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği), Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla, Müşteri ve kimlik doğrulama süreçleri ile yakınlık kontrolü gibi diğer kontrollerin yürütülmesi amacıyla
Ödeme işlemi hizmet sağlayıcıları ve ödeme programı üyesi olan diğer mali kuruluşlar (Mastercard INT.INC., Visa INC., TROY vb uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları Hissedar(lar)ımıza ana hissedar (Hacı Ömer Sabancı Holding) ile ana ortak Banka ve iştiraklerimize*, Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve bizden almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla, finansal çalışmalar, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla,
Akbank’a Veritabanı yönetimi kapsamında ve mevzuat gereği şüpheli işlem kontrollerinin yapılması ve şikayet/görüş/öneri/hata süreçlerinin yürütülmesi için, Açık rızanızın varlığı halinde pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiselleştirilmiş reklam, kampanya, promosyon, ürün hizmet tanıtım süreçlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi ve bu amaçlarla iletişime geçilmesi amacıyla,
Akbank’a ve kurye firmasına Tosla Kart basımı, gönderimi için,
İş ortaklarımıza (program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlara), Talep ettiğiniz ödeme hizmetleri ve elektronik para ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla,
Üye işbirlikçi firmalara Uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla, İş ortağı kampanyaları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına, Aköde’ye destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere Şikayet veya talep ile ilgili bilgi veya geri bildirimde bulunulması ya da iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, Çekiliş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin işlem sırasında veya işlem sonrası kontrollere yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla Dolandırıcılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenebilmesi amacıyla Aködeye sözleşmesel ilişki kapsamında dış himzet verebilmeleri amacıyla
Temsilci ve şubelerine Aköde’nin temsilcilik sözleşmesi kapsamında hizmet ve ürün sunabilmesi amacıyla Tosla kart temini amacıyla Tosla kart bakiye yükleme işlemleri amacıyla
Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM)’ne ve diğer Bankalara Açık Bankacılık Ödeme Hizmetleri faaliyetlerini yürütmek amacıyla ödeme hesabınızın bulunduğu hesap bilgisi hizmet sağlayıcılarına ve altyapı sağlayıcısı BKM’ye

8. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi (https://tosla.com/kvkk-basvuru-formu)  adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır. 


8.  Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir.

KVKK’nın "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için başvuru yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Aköde olarak veri sahiplerinden gelen talepler 30 gün içerisinde cevaplanmaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz. Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz, ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz web sitemizde (tosla.com/kvkk-basvuru-formu) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz Bilgi ve talep formlarının altında,

• Kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile

- Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine iletebilir,

- Noter kanalıyla ulaştırabilir,

- akode@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,

- posdestek@tosla.com adresinden e-posta yoluyla doldurmuş olduğunuz başvuru formunu taratıp gönderim sağlayabilirsiniz.

• Müşteri İletişim kanallarımız aracılığıyla da başvurularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz.

Verdiğiniz izinleri dileğin şekilde iptal etme imkanına sahipsin, iptal yöntemlerini okumayı unutma!

Tosla’ya vermiş olduğunuz Açık Rızanızı geri çekmek isterseniz, talebinizi her zaman Müşteri İletişim Merkezi’ne iletebilir ve https://tosla.com/kisisel-verilerin-korunmasi/iptal-yontemleri linkinde yer alan iptal yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır.