Kişisel Verilerin Korunması

AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1. Amaç

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Aköde” veya “Şirket”), müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz. Aydınlatma Metni ile Aköde tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. Şirketimiz tarafından gerekli durumlarda toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

• Ad-soyad, önceki soyad, TCKN, anne-baba adı, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi gibi nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet üzerinde yer alan kimlik bilgileri

• Telefon numarası, e-posta, adres, lokasyon gibi iletişim bilgileri

• Kullanıcı adı-soyadı, fotoğraf, imza, kullanıcı ID, kullanıcı şifresi gibi kullanıcı bilgileri

• Finansal ve finansal olmayan kullanıcı işlemlerine ait işlem adı, açıklaması, tarihi, tutarı, iptal/iade işlem detayları gibi bilgiler ile kullanıcı aylık, anlık ve yıllık limit gibi bilgiler

• IBAN, banka adı, hesap numarası gibi diğer finansal kuruluşlara ait bilgiler

• İstanbulkart numarası gibi işbirliği içinde olduğumuz firmalara ait tanımlayıcı bilgiler

• Cep telefonu markası ve modeli, cihaz adı, uygulama sürümü, IP adresi gibi bilgiler

• Uygulamaya başarılı ve başarısız giriş denemeleri ile güvenlik ayarları bilgileri

• Tosla Destek ekibine herhangi bir kanaldan yazılı veya sözlü olarak ulaştırılan her türlü talep, şikayet, yorum, öneriler ile iletişim esnasında eklenen bilgi ve belgeler ve bunlara ilişkin tüm kayıt ve raporlar

• Bireysel veya kurumsal kullanıcılar tarafından sağlanan veya mahkeme ve idari mercilerden gelen her türlü evrak ve sözleşme

• Kurumsal müşterilere ait unvan, vergi numarası, vergi dairesi, imza sirküleri, KEP adresi, iletişim bilgileri, firma yönetici-çalışan-temsilci bilgileri gibi bilgiler

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz, uygulama ve internet sitesi üzerinden toplanan ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın bulunduğu durumlarda veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması veya kullandırılması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Aköde’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

• Kayıt aşamalarının tamamlanması ile kullanıcı ve hesap yaratılması, müşteri ve kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, uygulamaya güvenli girişin sağlanması,

• Uygulamanın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi, uygulamada yer alan izinlerin yönetilmesi,

• Uygulama, internet sitesi veya işbirliği içinde olduğumuz firmalarda, Aköde ve ilgili firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi, bilgilendirici ve yönlendirici iletişimlerin yapılabilmesi, işlemlere ve işlem takibine dair bilgi sağlanabilmesi, Tosla Kart basılması ve iletilmesi,

• Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, cari hesap tutulması ve süreçlerin takibi, işbirliği içinde olduğumuz firmalarla finansal mutabakat sağlanması,

• Mevzuat gereği bilgilerin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, bilgilerin tutarlılığının kontrolü ile denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Bilgi ve operasyonel güvenliğin sağlanması, risk seviyelerinin değerlendirilmesi, belirlenmesi ve yönetimi, şüpheli işlem ve kullanıcı kontrollerinin yapılması, uygun olmayan durumlarda gerekli aksiyonların alınması,

• Veri, müşteri ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiselleştirilmiş reklam, kampanya, promosyon, ürün hizmet tanıtım süreçlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi,

• Çekiliş, özel ödül, yarışma ya da benzer bir etkinliğe katılımın sağlanması, süreçlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara bilgilendirme yapılması,

• Sistemsel kayıtların tutulması, raporlamaların gerçekleştirilmesi, analizlerin planlanması ve yapılması ile strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi,

• Tosla Destek ekibine iletilen veya kamuya açık şekilde paylaşılmış şikayet, görüş, öneri, hata bildirimlerinin alınması, gerekli bilgilerin sağlanması ve yönlendirmelerin yapılabilmesi; müşteri değerlendirmelerinin toplanması ve değerlendirilmesi; harcama itirazı, kullanıcı bilgi değişikliği gibi kullanıcı talebine istinaden tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz uygulama içerisinde yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bildirilmesi amacıyla ilgili üye işbirlikçi firmaya, şikayet veya talep ile ilgili bilgi veya geri bildirimde bulunulması ya da iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tedarikçi firmaya, çekiliş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağı kampanyaları süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş ortaklarına, müşteri ve kimlik doğrulama süreçleri ile yakınlık kontrolü gibi diğer kontrollerin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurumuna, veritabanı yönetimi kapsamında ve Akbank’ın iletişim ve pazarlama faaliyetleri ile mevzuat gereği şüpheli işlem kontrollerinin yapılması ve şikayet/görüş/öneri/hata süreçlerinin yürütülmesi için Akbank’a, Tosla Kart basımı, gönderimi için Akbank’a ve kurye firmasına, strateji ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla danışmana aktarılmaktadır.

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVKK’dan doğan taleplerinizi https://tosla.com/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır.

Tosla’yı indir, ayrıcalıkların tadını çıkarmaya hemen başla!

Toslamaya hazır mısın?

Telefonuna bak, gelen mesajlarını kontrol et!

Uygulama mağazasından indir!