Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

  İşbu Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“AkÖde”) ile Ödeme Hizmetleri Kullanıcısı (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri ve AkÖde müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

  AkÖde Bilgileri:

  MERSİS No: 0033066136400001

  İletişim Bilgisi: Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul

  Tel: 0-850-4770867

  E-Posta Bilgisi: tosladestek@tosla.com

2. Tanımlar

  Alıcı: Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Açık Bankacılık Hizmeti: Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis gibi yöntemlerle bankaların sunduğu finansal servislere Aköde üzerinden uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini veya gerçekleştirilmesi için Aköde üzerinden diğer banka hesaplarını görüntüleme (“Hesap Bilgisi Hizmeti”) ve ödeme emri başlatabilmesi (“Ödeme Emri Başlatma Hizmeti”) için talimat verebilmelerini mümkün kılan hizmetleri

  Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi’ni,

  Çağrı Merkezi: Müşteri’nin 0-850-4770867 nolu telefon hattı üzerinden şikayet, talep ve önerilerini iletebileceği AkÖde Müşteri Hizmetlerini,

  Elektronik Para: AkÖde tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan Ödeme İşlemleri’ni gerçekleştirmek için kullanılan ve AkÖde dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kabul edilen parasal değeri,

  Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen Elektronik Para’nın Müşteri bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

  Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,

  Gönderen: Kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

  Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

  Hatalı veya Yetkisiz İşlem:  Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Müşteri’nin iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Müşteri’nin ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemi,

  Hesap Bilgisi Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının HHS’ler nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini,

  Hesap hizmeti sağlayıcısı (“HHS”):: Kullanıcı’nın Açık Bankacılık Hizmetlerini kullanımı esnasında erişilen Ödeme Hesabı’nın bulunduğu kuruluşları,

  Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,

  Kimlik Tanımlayıcı: AkÖde tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla müşteriye özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu

  Kurum:  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ nu,

  Müşterinin Ödeme Hizmeti Sağlayıc: AkÖde ile arasında para aktarımı ile ilgili sözleşme bulunan, Müşteri ile ise paranın gönderimi için anlaşması olan ödeme hizmeti sağlayıcısı firmayı,

  Ödeme Aracı: Müşteriler tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri ödeme araçlarını,

  Ödeme Emri: Ödeme Hizmeti kullanıcısı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimatı,

  Ödeme Hesabı: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı adına açılan ve Ödeme İşlemler’inin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

  Ödeme Hizmetleri: Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Aköde tarafından Müşteri’ye sunulcak olan Kanun’un 12. ve 18. maddelerinde sayılan ödeme ve elektronik para hizmetlerinden AkÖde’nin Kurum’dan faaliyet izni aldığı ve süreklilik arz eden düzenli/periyodik nitelikteki ödeme hizmetlerini kapsamaktadır. Tek seferllik ödeme hizmetleri işbu Sözleşme kapsamının dışındadır.

  Ödeme İşlemi: Müşteri veya Üye İşyeri’nin talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

  Temsilci: Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca AkÖde’nin Ödeme Hizmetlerini aracılığıyla yürüttüğü kişileri,

  TÖDEB: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği

  Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

  Uygulama: AkÖde’nin “tosla” uygulamasını,

  Uzaktan İletişim Aracı: Uygulama, mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, SMS hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

  Web Sitesi: www.tosla.com / www.tosla.com.tr adreslerini,

  Yönetmelik:Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i

  ifade eder.

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme,’nin konusu AkÖde tarafından Müşteri’ye sunulacak süreklilik arz eden periyodik ödeme niteliğinde olan düzenli/sürekli Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. AkÖde, Sözleşme’nin onay/imza tarihini takiben Ödeme Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile Müşteri’ye sunacaktır.

4. Ödeme Hizmetleri’ne İlişkin Genel Hükümler

4.1.  Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında Aköde tarafından sunulacak ödeme hizmetleri aşağıda belirtilmiş olup, bu hizmetlerin tamamı Türk Lirası üzerinden verilmektedir.

Kredi kartı ile yapılan EFT, havale ve kredi kartına yapılan borç ödeme işlemleri.

Ödeme hesabına para yatırılması, çekilmesi ve bu hesabın işletilmesi için gerekli tüm işlemler. Müşteri’nin ödeme hesabındaki fonun aktarımı, doğrudan borçlandırma işlemini, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemini ve düzenli ödeme emri dahil (havale, EFT, Uluslararası Fon Transferi vb.) tüm para transferleri. 

Ödeme aracının ihraç veya kabulü.

Fatura ödemelerine (elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar) aracılık edilmesine yönelik hizmetler,

4.2.  Müşteri, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ve akdetmeye ehil olduğunu, işbu Sözleşme’nin kabul tarihi itibariyle 13 (on üç) yaşında olduğunu, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya Ödeme Hesabı’nı üçüncü kişiye devretmesi ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumları 5549 sayılı Kanun dahil ilgili mevzuata uygun olarak AkÖde’ye yazılı olarak bildireceğini ve AkÖde’nin işbu bildirime istinaden, kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunulabileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri 5549 sayılı Kanun da dahil olmak üzere mevzuatla belirlenen sınırlar dahilinde kullanacağını kabul eder. Aksi halde AkÖde Müşteri nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir işlemden sorumlu bulunmayacak ve sayılı hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme ve özellikle işbu maddenin ihlali halinde işbu Sözleşme’yi tazminatsız tek taraflı olarak fesih etme, Müşteri hesabını, Ödeme Hesabını, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya sürekli olarak askıya alma hakkına sahip olacaktır. Ek olarak, Müşteri’nin ergin olmadığı hallerde işbu sözleşme uyarınca ön ödemeli araçların ilk ihracı ile elektronik para hesaplarının açılması öncesinde Müşteri’nin yasal temsilcisinden onay alınacaktır. AkÖde dilerse Müşteri’den kendisi ya da yasal temsilcisi hakkında ek bilgi ve belge talep edebilir. Müşteri’nin ergin olmadığı hallerde ayrıca, bu madde uyarınca onayı alınan yasal temsilciye, talep etmesi halinde, işbu sözleşmenin konusu olan Elektronik Para Hesabı ile yapılan harcamaları takip edebilme imkanı sunan uygulamalara erişim sağlanacaktır. Yasal temsilciye sunulan bu imkan, Müşteri’nin erginliğe ulaşmasıyla birlikte sona erecektir.

4.3.  Müşteri, AkÖde tarafından Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili Ödeme İşlemi’nin mahiyetine göre kredi kartı numarası, iletişim bilgileri, Alıcı’nın ad-soyad, unvanı, adresi, banka, hesap ve IBAN bilgileri gibi işlemin yapılabilmesi için gerekli olan talep edilecek tüm bilgileri vermekle yükümlüdür.

4.4.  AkÖde, Müşteri’ye işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmetler için Müşteri’ye özgü, bir Kimlik Tanımlayıcı sağlayacaktır.

4.5.  Müşteri, AkÖde’ye sağladığı tüm bilgi ve belgeler doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. AkÖde, Müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol etmesi ve iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde Müşteriye hizmet vermeye başlayamayacaktır.

4.6.  Müşteri, verdiği bilgilerin yanlışlığından veya açık, anlaşılır olmamasından, süreli işlemlerde işlemin yapılması gereken süreyi bildirmemesinden veya faturanın hatalı düzenlenmesinden kaynaklanan her türlü zararın ve sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.7.  Müşteri, Ödeme Hizmetleri’nden yararlanılabilmek için AkÖde nezdinde bir hesap açması ve/veya Facebook, Twitter veya herhangi başka bir kimlik eşleştirme mekanizması üzerinden AkÖde nezdinde hesap oluşturarak ilerlemesi gerektiğini kabul eder. Müşteri, Ödeme Hizmetleri’ne Facebook, Twitter veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması ve/veya Facebook, Twitter veya herhangi başka bir hesabı ile Ödeme Hesabı’nı eşleştirmesi halinde Facebook, Twitter veya ilgili kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini, Ödeme Hizmetleri’ne ilişin hareket ve işlemlerinin ilgili sosyal medya hesabında yayınlanması, gösterilmesi ve paylaşılmasına onay verdiğini kabul eder.

4.8.  Müşteri, Sözleşme kapsamında AkÖde tarafından belirlenen harcama limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyecektir. İşbu sözleşme kapsamında olmayan tek seferlik işlemler ileişbu Sözleşme kapsamında yapılacak aylık toplamda yapılan işlemlerin harcama limiti AkÖde tarafından belirlenecek ve Web Sitesi’nde sunulacak olup, limitler her zaman revize edilebilecektir. Harcama limitinin yükseltilmesinin Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, AkÖde harcama limitini yükseltmek için Web Sitesi’nde belirtilecek bir ücret talep edebilecektir.

4.9.  Müşteri, Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni ve buna ilişkin onayını Uygulama üzerinden, Ödeme Aracı ile veya AkÖde’nin kabul etmesi halinde sair kalıcı veri saklayıcıları (kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla da verebilir. Söz konusu Ödeme Emri ve Ödeme Emri’ne ilişkin onay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmesinden önce veya sonra verilebilir. Müşteri’nin Ödeme Emri’ne ilişkin onayı, açık (sarahaten) olabileceği gibi örtülü (susma, itiraz etmeme, icazet ve sair şekilde zımnen) de olabilir.

4.10.  Ödeme Emri’nin AkÖde’ye iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilir., Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde , Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. Müşteri, Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 24:00 (00:00)’e kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin AkÖde tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak AkÖde’yi yetkilendirdikten sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlemi geri alabilecektir.

4.11.  AkÖde Ödeme Emri’ni, Ödeme Emri’nin en geç 1 (bir) gün önce verilmesi kaydı ile, Müşteri ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, Müşteri ile ödeme tarihinin kararlaştırılmadığı hallerde ise en geç, Ödeme Emri’nin AkÖde’ye ulaştığı tarihten itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde gerçekleştirir.

4.12.  AkÖde, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini yazılı olarak veya Müşteri’nin işbu Sözleşme’de ve eklerinde belirtmiş olduğu GSM numarasından, e-posta adresinden veya alternatif kanallardan (Çağrı Merkezi, internet, mobil vs.) biri vasıtasıyla en kısa zamanda ve her halükarda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar Müşteri’ye bildirir. Reddin haklı bir sebebe dayanması halinde AkÖde  bildirimin yapılacağı kanal ile uyumlu olarak makul bir ücret tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.  

4.13.  Ödeme Hizmetleri cep telefonu, bilgisayar gibi bir cihaz ve/veya Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Müşteri cihazın/Uygulama’nın  kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özellikleri taşıması gerektiğini  kabul eder. AkÖde cihaza/Uygulama’ya ait kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özelliklere uyumun sağlanmış olması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan sorumlu değildir.

4.14.  AkÖde, Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak Yönetmelik’in öngördüğü bilgilendirmeleri, Müşteri’nin işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresi, GSM numarası gibi iletişim bilgilerinden birini ve/veya Uygulama’yı kullanarak işlem sonrasında derhal iletir.

4.15.  İşbu Sözleşme kapsamında gönderen tarafından tekil işlem başlatılması durumda, Göndere’nin talebi üzerine, AkÖde, söz konusu ödeme işlemine ilişkin olarak ödeme işleminin azami tamamlanma süresi ile ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri iletecektir. Müşteri’nin Gönderen olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin ödeme hesabı borçlandırıldıktan hemen sonra;  (i) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı’ya ilişkin bilgi, (ii) Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, (iii) Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, (iv) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutar, (v) Ödeme emrinin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgileri Müşteri’ye raporlayacaktır: AkÖde, Müşteri’nin Alıcı olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında ise gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında. Müşteri'ye raporlayacaktır: (i) Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi, (ii) Ödeme İşlemi'nin Müşteri’nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını, (iii) Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü, (iv) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu, (v) Ödeme tutarlarının Müşteri’nin kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

4.16. Müşteri, tekil ödeme işlem gerçekleştirilmesi halinde Aköde’nin Kanun uyarınca yaptığı bilgilendirmeleri  değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, AkÖde tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılmasını talep edebilir.

4.17. AAkÖde Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden Müşteri’ye karşı sorumludur. AkÖde, Ödeme Emri’ni aldığı tarihten itibaren derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işlemi tutarını Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmakla; Müşteri’nin Alıcı olması halinde Ödeme İşlemi tutarını derhal Müşteri’nin kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme tutarının Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına gönderilmemesi veya AkÖde tarafından hatalı gönderilmesi halinde AkÖde, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı gecikmeksizin Müşteri’ye iade eder veya Müşteri’nin hesabını eski durumuna getirir. Müşteri’nin söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenini AkÖde’den talep etmesi halinde, AkÖde talep edilen bilgiyi elde etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonucu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. AkÖde Alıcı’nın bankası veya ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüketiciler Hakkında: İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ayıplı sunulması halinde Müşteri Ödeme Hizmeti’nin yeniden görülmesi, Ödeme Hizmeti sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim talep etme veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

4.18. AkÖde, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara ve Elektronik Para’ya Müşteri lehine faiz işletmeyecek, süreye bağlı menfaat sağlamayacak mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme anlamına gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

4.19. Müşteri AkÖde’nin kendi koşul ve kurallarına uygun olarak sadakat programı ve sair uygulamalar hayata geçirebileceğini, ilgili uygulamalara ilişkin kural ve koşulları peşinen kabul ettiğini, uygulamalar kapsamında kazanılan puanları münhasıran AkÖde’nin belirleyeceği Alıcı’lar nezdinde ve AkÖde’nin belirleyeceği süreler içerisinde kullanabileceğini kabul eder. AkÖde’nin ilgili puan ve kampanyaları herhangi bir neden olmaksızın iptal etme, yürürlükten kaldırma ve silme hakkı saklıdır.

4.20. Müşteri’nin Ödeme İşlemi kapsamında fonu kredi kartı ile ödemesi halinde, bu fonu geri çekmek isterse ilgili fon ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilecektir. Geri ödemeden önce Müşteri’nin kredi kartının iptal edilmiş olduğu durumda, fonun geri ödenmesi fon yatıran Müşteri adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilecektir. Müşteri, kendisi adına açılmış bir ödeme hesabına ödeme yapılması halinde, AkÖde tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceğini ve ek süreçler uygulanabileceğini kabul eder.

4.21.  Müşteri, Uygulama’ya kaydolduğu ve hesap açılışı yapıldığı anda Müşteri’nin halihazırda fiziksel kartı olmaması durumunda AkÖde tarafından Müşteri’ye otomatik olarak dijital kart tanımlaması yapılacağını peşinen kabul eder. Müşteri her zaman AkÖde kanallarından veya Uygulama üzerinden kendisine tanımlanmış olan bu dijital kartı Web Sitesinde yer alan koşullar kapsamında ücretsiz şekilde iptal edebilir.

4.22. Uygulama’ya kaydolan Müşteri dilerse ayrıca fiziksel kart talebinde bulunabilecektir. Müşteri’nin ayrıca fiziksel kart talebinde bulunması halinde Müşteri tarafından Web Sitesinde yer verilen koşulların yerine getirilmesi durumunda AkÖde tarafından ayrıca 4.20. madde de belirtilen dijital karta bağlı şekilde ayrıca fiziksel kart da oluşturulabilecektir.

4.23. Bu kapsamda, Müşteri tarafından fiziksel kart başvurusu yapılması akabinde AkÖde tarafından kart basımının gerçekleştirilmesi için Müşteri hesap bakiyesinin Web Sitesinde belirtilecek kart ücreti tutarını içermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Müşteri’nin hesap bakiyesinde Web Sitesinde belirtilen kart ücreti tutarında bakiye olması halinde AkÖde Müşteri’nin talebini anında işleme alıp kartı basarak Web Sitesinde belirtilen sürede Müşteri’ye teslim edecektir. Ancak fiziksel kart başvurusu talebinde bulunulan tarihte Müşteri’nin hesabında kart ücreti tutarını karşılayacak kart basımı içinbakiye bulunmaması durumunda AkÖde tarafından Müşteri’ye Web Sitesinde belirtilen kart ücreti tutarının yüklenmesine ilişkin Uygulama içerisinde bildirim yapılacak olup ilgili bakiyenin [*] gün içerisinde yüklenmemesi durumunda AkÖde tarafından Müşteri’nin fiziksel kart talebi AkÖde tarafından reddedilerek Müşteri’nin fiziksel kart başvuru talebi iptal edilecektir.

4.24. Müşteri’nin AkÖde satış noktalarından temin ettiği anonim fiziksel kartı olması durumunda AkÖde tarafından otomatik olarak dijital kart tanımlanmayacak olup Müşteriler fiziksel kartlarını Uygulama üzerinden tanımlatmak istediklerinde Uygulama içerisinden kart ekleme adımına yönlendirileceklerdir. Kartını ekleyen Müşteriler talep etmeleri halinde kartlarını dijital karta dönüştürebilme veya anonim fiziksel kartlarını iptal edip dijital kart talep etme hakkına sahiptir. Müşteri her zaman AkÖde kanallarından veya Uygulama üzerinden kendisine tanımlanmış olan bu dijital kartı Web Sitesinde yer alan koşullar kapsamında her zaman ücretsiz şekilde iptal edebilir.

4.25. AkÖde, fiziksel kart, dijital kart ve bunlar aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlere dair ücretleri belirmeye ve değiştirmeye münhasıran yetkilidir. Bu ücretleri ve ücret değişikliklerini işbu Sözleşmeye uygun şekilde Müşteri’lere bildirilecektir.

4.26. Müşteri, tamamen kendi takdirine bağlı şekilde fizisel fiziksel ve dijital kartlarını Web Sitesinde ilan edilen sürelerle bağlı olacak şekilde işbu Sözleşme sona erdirilmeksizin askıya alma/işleme kapatma hakkını haizdir.

4.27. Akbank T.A.Ş, Tosla markası ile ihraç edilen ön ödemeli aracın ihracı için kartlı sistem kuruluşları nezdinde gerekli olan üyeliğini üstelenmektedir. Bu suretle, Akbank anlaşması ile ön ödemeli kart Mastercard Europa SA üyeliği ile sunulmakta olup üyelik farklı bir kartlı sistem kuruluşu ile de devam edebilir. Tosla, Akbank’a ait olan bir marka olup, Müşteri bu suretle Uygulama üzerinden Tosla Kart başvurusu yapması halinde Akbank tarafından tedarik edilen bir ürün kullanmaktadır. Aköde ise, Tosla markalı ön ödemeli aracı ile ilgili mevzuat tahtında düzenlenen ödeme hizmetlerini kullanıcılara sunmaktadır. Aköde’nın lisansının iptali, iflası, el değiştirmesi, tasfiyesi vb. herhangi bir sebeple ödeme hizmeti sunamaması halinde; Akbank’ın, Tosla markasının sahibi olması, Tosla kartın operasyonel süreçlerini yürütmesi ve Aköde’nin Akbank’ın yüzde yüz ortaklı iştiraki olması sebebi ile ön ödemeli araca ait ödeme işlemlerini, ilgili mevzuat hükümleri tahtında ödeme hizmet sağlayıcısı sıfatı ile bizzat sunma hakkı saklıdır.

4.28. Müşteri, AkÖde ile kuracağı sürekli iş ilişkisi ve bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler öncesinde kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri vermeyi kabul ve beyan eder. AkÖde, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve uluslararası finansal ve ekonomik yaptırımlara ilişkin düzenlemeler ile ilgili olarak müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kapsamında müşterinin işlem taleplerini yerine getirmeme, reddetme ve gerektiğinde kurulan sürekli iş ilişkisini tek taraflı olarak sona erdirme yetkisini haizdir.

4.29. Müşteri, başkası nam ve hesabına işlem yaptığını AkÖde 'ye yazılı olarak bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür. 

4.30. Uluslararası bankacılık işlemlerinin tabi olduğu düzenlemeler ile finansal ve ekonomik yaptırımlara ilişkin kontrol rejimleri kapsamında, Müşteri'nin talep ettiği işlemlerin yerine getirilememesi durumunda AkÖde, bu durumdan sorumlu tutulamaz. Bahse konu kural ve düzenlemeler kapsamında Müşteri, AkÖde 'nin kendisinden talep edeceği ilave bilgi ve belgeleri AkÖde ye ibraz etmekle yükümlüdür. Müşteri, AkÖde 'ye yaptığı başvuru ve taleplerinin AkÖde  tarafından değerlendirilmesi sonuncunda tek taraflı olarak reddedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.31. Müşteri, Ödeme Hizmetleri’nde kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı şekilde kullanmayacağını, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara Ödeme Hesabı’nı kullanarak veya bu platformlardan Ödeme Hesabı’na Ödeme İşlemi gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.32.  Müşteri, AkÖde tarafından sunulan fatura ödemelerine aracılık hizmetlerini kullanması durumunda, bu hizmetler üzerinden yapabileceği fatura ödemelerinin yalnızca AkÖde ile tahsilat anlaşması bulunan veya AkÖde’nin anlaşmalı olduğu başka bir ödeme hizmet sağlayıcısı ile tahsilat anlaşması olan fatura üreten kuruluşlarca düzenlenen faturalarla sınırlı olacağını, ilgili tahsilat anlaşması olan fatura üreten kuruluşlar listesinin zaman zaman değişebileceğini, AkÖde’nin belirli bir kuruluşun faturalarının tahsiline dair Müşteriye bir taahhütte bulunmadığını kabul eder.


5. Elektronik Para’ya İlişkin Özel Hükümler

5.1.  Müşteri’nin Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler

5.1.1.  Müşteri’nin, Web Sitesi’nde belirtilen yöntemlerle, talep edilen Elektronik Para ihracı talebini takiben AkÖde, fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Müşteri’nin kullanımına sunacak ve ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu Müşteri’ye iletecektir.

5.1.2.  Aksi Müşteri tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Aracı’nın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda Müşteri’nin AkÖde’ye yazılı olarak bilgi vermesi gerekecektir ve AkÖde Müşteri Tanıma prosedürünü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve bilgi temininin tamamlaması talep edebilecektir.

5.1.3.  Müşteri, Uygulama vasıtasıyla Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. AkÖde, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşteri’nin bu talebi üzerine IBAN numarası dahil tüm bilgilerin AkÖde’ye eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 1 (bir) iş günü içerisinde Elektronik Para karşılığı kadar fonun Müşteri tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

5.1.4.  Fona çevirme işlemlerinde, iade yapılacak IBAN bilgisinin Müşteri hesabı sahibine ait olması şartı aranacaktır. Müşteri, bu durumda Web Sitesi’nde belirtilen tutarda bir fona çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. Müşteri tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde, kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. 

5.1.5.  Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden kaynaklı sorumluluk münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir ve AkÖde’nin bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında AkÖde, Müşteri’den TCKN, Ad, Soyad ve bunlarla sınırlı olmaksızın AkÖde’nin belirleyeceği ve/veya mevzuatın zorunlu tuttuğu kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

5.1.6.  İşlem bedelinin TL olarak belirlendiği işlemler hariç olmak üzere üye işyerinin yurt dışında bulunduğu tüm elektronik ticaret işlemleri ile üye işyerinin yurtdışında bulunduğu tüm fiziksel işlemlerde; bu işlemlerden doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili Kart Şeması aracılığı ile döviz cinsinden Akbank’a bildirilir ve ilgili işlem provizyon anında Akbank gişe satış kuru ile buna ek olarak Aköde’nin mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği ilave oran eklenerek TL para birimine çevrilir ve yansıtılır. Bu durumda ilgili işlemle ilgili referans döviz kuru Kart Şeması ve Akbank Gişe Kuru ile Aköde’nin ekleyeceği ilave oran dikkate alınarak belirlenir. Aköde’nin işlemlerle ilgili uygulayacağı ilave oranlar %2 şeklinde belirlenir. Bu madde kapsamında belirlenen referans döviz kurundaki değişiklikler ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmaksızın derhal uygulanır.


5.2.  Müşteri’nin Alıcı Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler

5.2.1.  Müşteri AkÖde’nin Gönderenler’den aldığı tutarlara eşit miktarlarda Elektronik Para ihraç edebileceğini, Müşteri tarafından gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet alımlarında bu Elektronik Para’nın kullanılabileceğini, Elektronik Para kullanılan hallerde AkÖde’nin Elektronik Para üzerinden yapacağı komisyon, ödeme ve sair kesintilerden geriye kalan Elektronik Para’nın Müşteri’nin AkÖde nezdindeki ödeme hesabına aktarılacağını kabul ve beyan eder.

5.2.2.  Müşteri, AkÖde nezdinde tutulan Ödeme Hesabı’na aktarılacak Elektronik Para’nın herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen Türk Lirası olarak Fon’a çevrilmesi için Uygulama üzerinden talepte bulunabilecektir. Uygulama üzerinden gönderilmeyen talepler geçersiz olacaktır. AkÖde mevzuat uyarınca aksi yönde bir yükümlülüğü olmaması halinde Elektronik Para’yı ilgili talebi almasını takiben 1 (bir) iş günü süre içerisinde Türk Lirası olarak Fon’a çevirerek Müşteri’nin banka hesabına gönderir.

5. 3 Ödeme Hizmetleri’ne İlişkin Özel Hükümler

5.3.1  Müşterinin diğer bankalarda ya da elektronik para şirketlerinde kendi adlarına yer alan diğer hesaplarını Tosla uygulamasında görüntülemesini sağlayan Hesap Bilgisi Hizmeti ve Müşterinin HHS’de bulunan ödeme hesabına emir iletmesi için kullanılan Ödeme Emri Başlatma Hizmeti için mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanmasını sağlayacak servis hizmetidir.

5.3.2  Müşteri Tosla Uygulamasına giriş yaparak diğer banka ve elektronik para ödeme hesaplarını görüntüleme periyodu ve geçmiş işleme görüntüleme periyodu seçimlerini yaparak Tosla önyüzünde bu ilgili hesapların gösterilmesini sağlar. Müşteri ilgili hesaplarda yapacağı işlemleri müşterisi olduğu banka ve/veya elektronik para şirketinin dijital kanallarından onay vermekte olup herhangi bir uyuşmazlık olması halinde işlem gerçekleştirilemez. İşlemin gerçekleştirilememesinin sorumluluğu müşteri ve müşterisi olduğu banka ve/veya elektronik para şirketi olup Aköde bundan sorumlu tutulamaz.

5.3.3  Müşteri Tosla Uygulamasına giriş yaparak görüntülediği diğer banka ve elektronik para ödeme hesapları üzerinden ödeme emri başlatabilir. Müşteri ilgili hesaptan yapacağı ödeme emri başlatma işlemine banka ve/veya elektronik para şirketinin dijital kanallarından onay vermekte olup herhangi bir uyuşmazlık olması halinde işlem gerçekleştirilemez. İşlemin gerçekleştirilememesinin sorumluluğu müşteri ve müşterisi olduğu banka ve/veya elektronik para şirketi olup Aköde bundan sorumlu tutulamaz.

5.3.4  Müşterinin Açık Bankacılık işlemi gerçekleştirirken karşılaşacağı herhangi bir teknik kesinti halinde bu kesintinin yaşandığı tarafın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi gerekir.

5.3.5  Müşteri, Açık Bankacılık servisleri ile eklediği banka ve/veya elektronik para kuruluşunun uyguladığı işlem limitleri ve işlem kısıtlarına tabidir. Aköde ayrıca banka ve/veya elektronik para kuruluşunun hesabı için işlem limiti veya işlem kısıtı uygulamaz.

5.3.6  Açık Bankacılık hükümlerini düzenleyen otorite ve teknik altyapı sağlayıcı sunulacak hizmetlere ilişkin sınırlamalar getirebilir. Açık bankacılık servisi kullanan müşteri işbu sözleşmede yer alan diğer şartlara da tabidir.

5.4 Ödeme Emri Başlatma Hizmeti’ne İlişkin Özel Hükümler

5.4.1  Müşteri , Ödeme İşlemi ile ilgili onayı ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla verileceğini ve Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine onay vermesi ile Ödeme İşlemi’nin yetkilendirilmiş sayılacağını kabul eder. Ödeme İşlemi’nin Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun gerçekleştirilmesinden ise tamamen HHS sorumludur.

5.4.2  Ödeme Emri’nin, AkÖde aracılığıyla başlatılması durumunda, AkÖde, ödeme emri başlatıldıktan hemen sonra, ödeme emrinin başarılı bir şekilde başlatıldığına ilişkin Müşteri’nin Ödeme Hesabı’nın bulunduğu HHS tarafından verilen teyide ilişkin bilgiyi Müşteri’ye ve gerekli ve mümkün olduğu durumlarda işlemin alıcısına sunmayı kabul ve taahhüt eder.

5.4.3  Müşteri, Ödeme İşlemine ilişkin onayın, AkÖde ile mutabık kalınan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da AkÖde ve Müşteri arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verileceğini kabul eder. AkÖde ve Müşteri arasında mutabık kalınan yönteme uygun olarak onaylanmamış Ödeme İşlemi yetkilendirilmemiş sayılır.

5.4.4  Gönderen, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için ilgili HHS’ye daha önce belirlenmiş yönteme uygun olarak onay verilmesinden önce Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayını geri alabilir. Müşteri tarafından HHS nezdinde Ödeme İşlemi’ne ilişkin onay verildikten sonra ancak alıcının onayı ile ödeme emrinin geri alınması mümkündür. Birden fazla Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.

5.4.5  Yetkilendirilmemiş ya da hatasız bir ödeme işleminin AkÖde tarafından başlatılması durumunda ilgili ödeme yetkilendirilmemiş ödeme işlemine ilişkin tutarın Müşteri’ye iadesi HHS tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu yetkilendirilmemiş ödeme işlemi AkÖde’nin herhangi bir kusurundan veya sorumluluğunda bulunan altyapı ve hizmetlerdeki bir hatadan kaynaklanmadığı sürece, AkÖde yetkilendirilmemiş ödeme işlemlerinden dolayı doğan zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

5.4.6  Müşteri, Ödeme Emri Başlatma Hizmeti’nden Ödeme Hesabı’nın çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda yararlanabileceğini kabul eder.

5.4.7  AkÖde’nin, Ödeme Emri Başlatma Hizmeti kapsamında:

5.4.7.1. Müşteri’nin ödeme emri başlatma hizmetiyle ilgili fonunu hiçbir zaman kendi nezdinde tutmaz;

5.4.7.2.  Müşteri’nin Hassas Müşteri Verilerine, bu verileri oluşturan ve kullananlar dışında diğer taraflarca erişilememesini ve bu verilerin güvenli ve verimli kanallar vasıtasıyla iletilmesini sağlar;

5.4.7.3.  Ödeme Emri Başlatma Hizmeti esnasında Müşteri ile ilgili olarak edinilen diğer bilgilerin, Müşteri’nin onayı olması şartıyla, sadece alıcıya iletilmesini sağlar;

5.4.7.4.  Hassas Müşteri Verilerini saklayamaz. Ancak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve Müşteri’nin açık rızasının olması kaydıyla Müşteri, Ödeme Hesabı sahibinin ismi, Ödeme Hesabının numarası, ödeme aracının numarası ve Bankaca bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer hususların Hassas Müşteri Verisi olarak değerlendirilmeyeceğini kabul eder.

5.4.7.5.  Müşteri tarafından onay verildiği sürece, Ödeme Emri Başlatma Hizmeti’nin sunulması amacıyla ilgili veriye, bilgi güvenliği ve gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun şekilde erişebilir, bu veriyi kullanabilir ve saklayabilir.

5.4.8  Müşteri, AkÖde’nin Ödeme İşlemi’nin alıcısını, tutarını veya herhangi özelliğini değiştirmeye yetkili olmadığını ve bu yönde AkÖde’den herhangi talepte bulunmayacağını kabul eder.

5.4.9  Müşteri, Ödeme İşlemi’nin, AkÖde tarafından onayı ile başlatıldığı durumda, ödeme emrini ilgili HHS’ye ilettikten veya Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için ilgili HHS’ye daha önce belirlenmiş yönteme uygun olarak onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamayacağını kabul eder.

5.4.10  Yönetmelik madde 40 kapsamında tek seferlik ödeme işlemlerinde, Ödeme Emri’nin AkÖde aracılığı ile başlatılması durumunda, AkÖde Yönetmeliğin 39. Maddesinde belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki bilgileri Müşteri’ye ve mümkün olduğu durumlarda alıcıya sunar,

a)Ödeme emrinin başarılı bir şekilde başlatıldığına ilişkin Müşteri’nin Ödeme Hesabının bulunduğu HHS tarafından verilen teyide ilişkin bilgi.;

b) Müşteri’nin ve alıcının Ödeme İşlemini ve mümkün olduğu durumlarda alıcının Müşteri’yi tanımlamasını sağlayacak Ödeme İşlemine ilişkin referans numarası ve Ödeme İşlemi ile iletilen diğer bilgiler;

c) Ödeme işleminin tutarı;

ç) Uygulanabilir olduğu durumda, AkÖde’ye ödenmesi gereken ücretler ve varsa ücretlerin dökümü,

5.5 Hesap Görüntüleme Hizmeti’ne İlişkin Özel Hükümler

5.5.1.  Hesap Görüntüleme Hizmeti kapsamında AkÖde, Müşteri’nin HHS nezdinde tutulan ve çevrim içi olarak erişilebilir olan Ödeme Hesaplarına dair belli bilgilerin çevrimiçi ortamda ve konsolide olarak Tosla üzerinden Müşteri’ye gösterilmesi sağlanacaktır.

5.5.2.  Müşteri, AkÖde’nin Hesap Görüntüleme Hizmeti kapsamında HHS’lerce sağlanan bilgilerin görüntülenmesi için teknik altyapı sağlayıcısı konumunda olduğunu, Ödeme Hesapları’nın HHS’lerin yönetiminde olduğunu ve bu kapsamda HHSlerce kendisine sağlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü bulunmadığını kabul eder. Müşteri, AkÖde’nin Hesap Görüntüleme Hizmeti kapsamında Müşteri’ye gösterdiği Ödeme Hesapları’na ilişkin bilgilerin güncelliği ve doğruluğu hakkındaki itirazların muhatabı olmadığını; bu kapsamdaki talep ve şikayetlerini ilgili HHS’ye yöneltmesi gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.3.  Müşteri, HHS’ler ile arasında olan ihtilaflarda AkÖde’nin hiçbir şekilde taraf olmayacağını veya ihtilafa dahil edilmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.5.4.  Müşteri, Ödeme Emri Başlatma Hizmeti’nden Ödeme Hesabı’nın çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda yararlanabileceğini kabul eder.


6. Ödeme Hizmetleri’ne İlişkin Özel Hükümler

6.1. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulları belirlemeye Alıcı münhasıran yetkili olup Müşteri, Alıcı ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda AkÖde’nin herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Ayrıca Müşteri, Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek faizlerin de Ödeme Hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’nin ödeme hesabının ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder.


6.2. Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

6.2.1.  Müşteri; Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve şifresini, Hassas Müşteri Verileri’ni güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri almakla; Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında işlem gerçekleştiğini öğrenmesi halinde derhal AkÖde Çağrı Merkezi’ne veya destek elektronik posta adresine bildirmekle Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmakla yükümlüdür. Müşteri, AkÖde’nin herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın gerek Müşteri Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde sorumlu olacağını kabul eder.

6.2.2.  Bu hallerin tespitinin AkÖde tarafından yapılması halinde ise AkÖde, re’sen Ödeme Aracını kullanıma kapatmakla ve Müşteri’yi kapatma gerekçesi ile ilgili olarak yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirmekle yükümlüdür. AkÖde, Müşteri’nin Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma açar veya talebi halinde Müşteri’ye yeni bir Ödeme Aracı temin eder. 

6.2.3.  Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, AkÖde ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Müşteri’ye aktarır.

6.2.4.  Müşteri, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini, öğrendiği tarihten itibaren AkÖde’ye bildirmek ve düzeltme talebinde bulunmakla yükümlüdür. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç (13) ayı aşamaz. İşlemin, yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde AkÖde, söz konusu işleme ilişkin hatalı tutarı derhal Müşteri’ye iade eder veya Müşteri’nin hesabını eski duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, AkÖde ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Müşteri’ye aktarır. İşbu maddede belirtilen 13 (on üç) aylık süre, Tüketici niteliği haiz olmayan Müşteriler için 6 (altı) ay olarak uygulanacaktır. 

6.2.5.  Ödeme aracının ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışında kullanılması halinde Müşteri’nin yetkisiz veya hileli kullanıma ilişkin AkÖde’ye yaptığı bildirimden önceki 24 saat içerisinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan 250 (ikiyüzelli) Türk Lirası’na kadar olan kısımdan sorumludur. Müşteri, 6.2.1. madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Müşteri’nin Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve 6.2.1. maddedeki yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmalle yerine getirmemesi hallerinde Müşteri, herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın, bu sebepten kaynaklanan zararların tamamından sorumludur.

6.2.6.  Alıcı, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya AkÖde, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Müşteri’nin bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacaktır.

6.2.7  Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde AkÖde’nin işlemden doğan zararına ilişkin tutar, herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın geri alınan bedelden mahsup edilebilecektir.

6.2.8.  Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme

Talep ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla Müşteri, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. AkÖde bu durumda, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan AkÖde’ye verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde AkÖde 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçeleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek Müşteri’ye bildirecektir.

7. Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Araçlarıyla Kurulması

7.1.  İşbu Sözleşme, AkÖde tarafından uygun görülmesi halinde, Uygulama, telefon, faks, elektronik posta mesajı, kurumsal internet sitesi (www.tosla.com / www.tosla.com.tr) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri ile AkÖde fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ve her türlü uzaktan iletişim araçlarıyla  kurulabilecektir.

7.2.  Müşteri Aköde’ye ileteceği bilgi ve belgelerin AkÖde tarafından, posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, TCMB tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini, kendisinin ilgili yükümlülüklerini bu yöntemlere uygun olarak yerine getireceğini kabul eder.

7.3.  Müşteri’nin kullandığı Uzaktan İletişim Aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Uzaktan İletişim Aracının kullanımı sırasında karşılaştığı aksaklıklarla  ilgili AkÖde’yi bilgilendirilmesi halinde AkÖde kendisinden kaynaklanan bir problem olması halinde aksaklığın giderilmesi için makul çabayı gösterecektir.

7.4.  Aköde, Uzaktan İletişim Aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar, 6698 Sayılı Kanun uyarınca işleme amacı sona erene kadar veya ilgili mevzuatta farklı bir düzenleme yer almadığı sürece, Kanun’un 22. Maddesi gereğince asgari olarak on (10) yıl süreyle, saklayacaktır.

7.5.  AkÖde, işbu Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Aracı ile kurulması öncesinde Yönetmelik uyarınca Müşteri özelinde ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Müşteri’nin güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi yapacaktır. AkÖde elde edeceği risk değerlendirme sonucuna göre işbu Sözleşme’nin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına tek başına karar vermeye yetkilidir. Dolayısıyla, AkÖde, Müşteri ile arasında mutlaka bir sözleşmesel ilişki kurulacağının garantisini vermez.

7.6.  Aköde, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Müşteri’yi farklı bir risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Müşteri, kendisi ile yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak AkÖdeme’nin kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

8. Mali Hükümler

8.1.  Aköde tarafından verilen Ödeme Hizmeti karşılığında Müşteri tarafından ödenmesi gereken tüm ücretler hizmet nevilerine göre sınıflandırılmış şekilde Limitler ve Ücretler (tosla.com) adresinde  (Web Sitesi)  yer almaktadır. Web Sitesi’nde belirtilen ücret, masraf ve komisyonlar AkÖde tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecektir.

8.2.  Aköde işbu Sözleşme kapsamında süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetlerine ilişkin ücret değişikliği olması halinde Yönetmelik uyarınca Müşteri’yi değişiklik öncesinde bilgilendirecektir. Müşteri kendisine yapılan bildirimi müteakip belirlenen yasal süre içerisinde Sözleşmeyi feshetmediği durumda güncel hizmet bedelinin tahsil edileceğini kabul eder. Süreklilik arz etmeyen, tek seferlik para transferleri, para yükleme, para çekme, fatura ödemelerinde bunlara ilişkin ücret bilgisi, işlem gerçekleştirilmeden evvel ilgili kanalda Müşterilerimize gösterilerek ve onayları alındıktan sonra tahsil edilecektir.

8.3.  AkÖde’nin mevzuat kapsamında yapması gereken bilgilendirmelere ek olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilendirmenin işbu Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesinin talep edilmesi halinde, Web Sitesi’nde belirtilecek ücret tarifesi uygulanır.

8.4.  AkÖde, Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Müşteri’ye yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu Fon’ları geri alınması ve sair durumlar için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

8.5.  Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretlendirmeye tabi diğer işlemler AkÖde tarafından belirlenmiş ve Web Sitesi’nde belirtilen işlem ücretlerine tabi olabilecektir.

8.6.  AkÖde’ye bildirilen banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, Müşteri adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba AkÖde tarafından ödeme yapılmayacaktır.

8.7.  AkÖde işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’den olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Müşteri bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

9.1. Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. Sözleşme, her zaman Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile feshedilebilecektir.

9.2.  AkÖde veya Müşteri 1(bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle; Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Müşteri, Sözleşme’nin imza tarihinden tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeksizin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, AkÖde tarafından katlanılan ve doğrudan Müşteri ile ilişkilendirilebilen maliyet ile orantılı olarak belirlenen, Web Sitesi’nde belirtilen fesih ücretini ödeyecektir.

9.3.  Aköde, Müşteri’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşme’ye konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını ve Aköde’ye olan başkaca borçlarını ödememesi, Aköde tarafından veya üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, elektronik para ve ödeme hizmetlerini kötüye, kullanması, Aköde tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, Aköde birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya bakiyenin Aköde tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde, 6493 sayılı/ 5549 sayılı/6415 sayılı/7258 sayılı kanunlarda tarif edilen yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan işlemin uluslararası düzenlemelere aykırı olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek, kartlarını iptal ederek Aköde’ye iadesini talep edebilecek ve Sözleşme’yi tek yanlı olarak derhal feshedebilecektir. Müşteri, Aköde’nin yapacağı bildirimden sonra hesapları, ürün/hizmet, kartları kullanmayarak Aköde’ye iade etmekle yükümlüdür. Müşteri’nin, Aköde’nin Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde derhal fesih hakkı saklıdır.

9.4.  AkÖde’nin lisansının Banka tarafından iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

9.5  Sözleşme kapsamında Müşteri’nin AkÖde’nin güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması halinde, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde AkÖde Müşteri’ye yapacağı bildirimle sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı geçici veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda AkÖde mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri kullanımına sunacaktır.

9.6  AkÖde, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce müşteriye bildirir. Bu bildirimde Müşteri’ye yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, müşterinin bu tarihe kadar çerçeve sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, bildirim tarihinden sonra otuz gün süre içinde itiraz edilmemesi halinde ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacağı yer alır. İşbu sözleşme kapsamında Müşteri, kendisine tebliğ edilen sözleşme değişikliklerinde tebliğ tarihinden itibaren otuz gün için ücretsiz fesih hakkı olduğunu ve otuz gün açılması halinde fesih ücreti talep edileceğini kabul eder.

10. Muhtelif Hükümler

10.1 AkÖde nin, Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur., Aköde, Müşteri’yi ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Müşteri’nin bu yürürlük tarihine kadar Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceği konusunda bilgilendirir. Müşteri 30 (otuz) günlük sürenin sonuna kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir  Bu durumda değişikliği kabul etmek istemeyen Müşteri değişikliği kabul etmediğini belirtmediği durumda  ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Müşteri’ye iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

10.2 AkÖde, Müşteri’nin Ödeme Hizmeti ile ilgili şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihini takiben 20 (yirmi) gün içinde başvuru yöntemine uygun olarak gerekçeli biçimde cevaplandırır.

10.3 İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Tüketiciler Hakkında: Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

10.4 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında AkÖde ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, TÖDEB nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine ücretsiz şekilde başvurma hakkına sahiptir. TÖDEB hakem heyetine başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

(i) Bireysel nitelik taşıyan gerçek kişi Müşteri işlemlerinden kaynaklanan bir uyuşmazlığın söz konusu olması;

(ii) Müşteri’nin tüzel kişi olmaması;

(iii) Müşteri’nin uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde AkÖde’ye yazılı olarak uyuşmazlıkla ilgili başvuru yapılmış olması ve başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde AkÖde tarafından başvuruya cevap verilmemiş olması halinde cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin (20 gün) bitiminden itibaren veya AkÖde tarafından verilen cevabın yeterli bulunmaması halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde Hakem Heyeti başvuru formunu uyuşmazlığa ilişkin bilgileri içerecek şekilde ve gerekli belgeler yüklenerek doldurulması ve www.todeb.org.tr web sitesi üzerinden heyete başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Hakem Heyeti başvuru formuna Web Sitesi üzerinden veya www.todeb.org.tr adresinde ulaşılabilir.

Müşteri’nin AkÖde ile arasındaki uyuşmazlıklar için aşağıda belirtilen konular kapsamında Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunamaz:

i. Başvuruya konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde Hakem Heyeti’ne iletilmek üzere TÖDEB’e ulaşmayan başvurular.

ii. Yargıya veya Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş olanlar.

iii. AkÖde’nin personel hakkındaki başvurular veya sunduğu ürün ve hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular.

iv. AkÖde tarafından henüz gerçekleştirilmemiş işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar

v. AkÖde hakkında iflas veya tasfiyesine karar verilmiş olması durumunda AkÖde aldığı kararlarla ilgili olanlar

vi. Daha önce Hakem Heyeti tarafından incelenmiş karara bağlanmış veya kesinleşmiş mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyeti kararına konu olanlar;

vii. Başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, AkÖde ile Müşteri arasında çözüme kavuşturulmuş başvurular;

viii. Ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı faaliyetleri dışında kalan başvurular;

ix. Adli yargı yerinin görev alanı içinde olan talep konuları;

x. Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller.

10.5 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Müşteri Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Müşteri’ye uygulanmayacaktır.

10.6 Olağanüstü hal, seferberlik, deprem, grev-lokavt, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj, halk ayaklanmalar, AkÖde’nin lisansının geçici iptali vb. mücbir sebep hallerinden doğan gecikmelerden Taraflar sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin [7] günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10.7 Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. AkÖde, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin imza alanında belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

10.8 İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.

10.9 Müşteri, işbu Sözleşme’nin bir örneğine Uygulama ve/veya Web Sitesi’nden ücretsiz ulaşabilecektir. Müşteri’nin talep etmesi halinde, Sözleşme ve eklerinin bir sureti ve yapılan işlemlere ilişkin belgeler Web Sitesi’nde belirtilen ücretler karşılığında verilir.

10 (on) maddeden oluşan işbu Sözleşme Taraflarca kabul edilmiştir.

Ak Öde                                      Müşteri