Tosla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin müşteri aydınlatma metni


Kişisel verilerinizi özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Aköde” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile gerekli önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnimizi (“Aydınlatma Metni”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Bu sayfa içerisinde veri sorumlusu olarak bilgilerimize, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine, KVKK da sayılı haklarınız hakkında tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni içerisinde gerekli olduğu takdirde değişiklik yapabiliriz. Yapılacak değişiklikler yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aköde olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile alt düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlar uyarınca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işleme amaçlarımızı ayırdık ve aşağıda yer tablolarda gruplandırılarak listeledik. İlgili bölümü seçerek işlediğimiz kişisel veriler, amaçlarımız ve hukuka uygunluk nedenleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Şirket faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,


Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuka Uygunluk Sebepleri
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Müşteri İşlem  Aköde faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, ürün ve hizmetlerimize ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi için ebeveyni olduğunuz küçüğün ödeme emri başlatma, hesap bilgisi hizmetinin sunulması dâhil olmak üzere ödeme hizmetlerinin sunulması, sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi, talebinize istinaden tüm ürün ve hizmetlerin iştiraklerimiz ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması, Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Kimliğinizin ve ebeveyn olduğunuzun tespit ve teyit edilmesi, Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması, Müşteri iletişim temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmelerin ispat edilmesi, TCMB, MASAK ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi,  Risk analizi yapılması, Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, İşitsel Kayıtlar, Hukuk işlerinin takibi, Talep ve şikâyetlerinin takibi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
Müşteri İşlem, Hukuki İşlem,
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Küçüğe Dair Veriler Aköde tarafından sunulan ve aracılık edilen tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama analiz ve modelleme çalışmaları yapılması, Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi, Ebeveyni olduğunuz küçüğün verilerin işlenmesine dair açık rızanız bulunması halinde

Kişisel Verileniz Ve Toplama Yöntemleri

Aköde tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda yer tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylelikle işlediğimiz kişisel veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verileniz

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik bilgileri Ad Soyad, TCKN, doğum tarihi
İletişim bilgileri Telefon numarası.
Risk yönetimi bilgileri KPS’den temin edilen veriler
Müşteri işlem bilgileri Örn. Tosla müşterisi küçük ile bağlantılı ebeveyn bilgileri, işlem onay bilgileri,
İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi ses kayıtları
Hukuki İşlem Resmi makamlarla yazışmalardaki bilgiler
Küçüğe Dair Veriler Ebeveyni olduğunuz Aköde müşterisinin kullanıcı adı, soyadı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, TCKN, müşteri numarası, işlem detayları, kullanıcı izin onayları, ebeveyn onay izinleri, yaş, meslek ve cinsiyet bilgisi


Toplama Yöntemlerimiz

Aköde olarak kişisel verilerinizi yazılı ve sözlü formatta elektronik yöntemlerle otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız.

Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verileriniz,

• Dolaylı bir şekilde temsilcisi olduğunuz küçükten elde edilen verilerinizden Otomatik olan yöntemlerle, teknik destek ile hakkınızda bilgi edinebilmekteyiz;

• Dijital (mobil uygulama, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi vb.) ortamlardan yaptığınız başvurular yoluyla,

• Kimlik bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları veri tabanları (Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”),

 Aköde’ye ait mobil uygulama ve internet sitelerinde üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu ile çevrimiçi davranışsal hareketlerinizin takip edilmesi neticesinde


Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz; Ödeme Hizmetleri ve E-Para faaliyetlerini yürütmek üzere başta 6493 Sayılı Kanun ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde aktarılabilecektir.

Bu bölümde aktarım yaptığımız organizasyon yapılarını ve aktarım amaçlarımızı listelemekteyiz.


Organizasyonlar Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn.TCMB, MASAK, TÖDEB), Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,
Banka ve iştiraklerimize*, Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla, Veri tabanı yönetimi kapsamında ve mevzuat gereği şüpheli işlem kontrollerinin yapılması ve şikayet/görüş/öneri/hata süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
İş ortaklarımıza (örn. program ortağı kuruluşlar, finansal kuruluşlara, fintechlere), Talep ettiğiniz ödeme ve e-para ürün hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla,
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına, Aköde’ye destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
Ödeme ve Elektronik Para faaliyetleri ile ilgili olarak ilişkisi içinde olduğumuz finansal kuruluşlara Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin işlem sırasında veya işlem sonrası kontrollere yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla
* Aydınlatma Metni’nde yer alan Banka ibaresi finansal grup olduğumuz ana ortak Akbank T.A.Ş olup İştirak/Bağlı Ortaklıklarımız ise aşağıda yer almaktadır.
· Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
· Ak Portföy Yönetimi A.Ş
· Ak Finansal Kiralama A.Ş
· Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş


İlgili Kişinin Hakları

KVKK 11 inci maddesinde sayılan haklarınız

KVKK hükümleri uyarınca, Aköde’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda iletilen talepler Aköde tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Taleplerinizin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir.

KVKK’nın "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için başvuru yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Aköde olarak veri sahiplerinden gelen talepler 30 gün içerisinde cevaplanmaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz, ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz web sitemizde (tosla.com/kvkk-basvuru-formu) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla iletebilirsiniz Bilgi ve talep formlarının altında,

• Kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile

- Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine iletebilir,

- Noter kanalıyla ulaştırabilir,

- akode@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

• Müşteri kanallarımız aracılığıyla da başvurularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aköde’ye vermiş olduğunuz Ebeveyn Açık Rızanızı geri çekmek isterseniz;

• Müşteri İletişim Merkezi’ne iletebilirsiniz.

Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel hali bu sayfada yer almaktadır.