AKÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ilgili kişi başvuru formu

1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Aköde Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “Aköde” veya “Şirket” olarak anılacaktır), KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, ilgili kişilerin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere yapılması gereken bilgilendirme işbu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

2. Başvuru Hakları ve Yöntemi

İlgili kişilerin KVKK’dan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVKK’nın 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir: 


Başvuru Yöntemi Açıklama Başvuru Adresi
İnternet Sitesi 

https://tosla.com/ Tosla'daki tüm para girişleri sonrasında toplam bakiye bulundurma limitin Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak bizzat ya da noter aracılığı ile iletilmesi 

https://tosla.com/ Konaklar Mahallesi Selvili Sokak Sabancı Center Girişi (Kule 2) Apt. No:2/2 Kat:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul 

Elektronik ortam

İlgili kişiye ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Aköde’nin daha önce bildirilen ve Aköde sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi tosladestek@tosla.com

*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

3- İlgili Kişi İletişim Bilgileri

Adı soyadı 
T.C. Kimlik Numarası/Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası 
Telefon Numarası 
E-posta Adresi 
Tebligata esas Yerleşim Yeri veya İş Adresi 
Şirketimizle Arasındaki İlişki
 Tedarikçi Yetkilisi  Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 Diğer
Lütfen belirtiniz:

4. İlgili Kişiler İle Yönetilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz: 

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz
1. Şirketiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
(KVKK m. 11/1 (a) )
 
2. Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.
(KVKK m. 11/1 (b) )
 
3. Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
(KVKK m. 11/1 (c) )
 
4. Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
(KVKK m. 11/1 (ç) )
 
5. Şirketiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. (Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)
(KVKK m. 11/1 (d) )
 
6. Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
- Silinmesini
- Yok Edilmesi
- Anonim hale getirilmesini
talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)
(KVKK m. 11/1 (e) )
 
7. Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
(KVKK m. 11/1 (f) )
 
8. Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;
- Silinmesini
- Yok Edilmesi
- Anonim hale getirilmesini
talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)
(KVKK m. 11/1 (f) )
 
9. Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
(KVKK m. 11/1 (g) )
 
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(KVKK m. 11/1 (h) )
 

4.1.Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVKK’nın 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde ilgili kişilerin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

(1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince ilgili kişilerin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

(2) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(3) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(4) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(5) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, ilgili kişinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgili kişilerden talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir. İlgili kişinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1 - Yazılı olarak teslim almak istiyorum.

2 - Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum.

6. İlgili Kişinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

İlgili Kişi’nin (Başvuru Sahibi’nin):

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İletişim Bilgileri:

KVKK Başvuru formuna  bu linkten  ulaşabilirsiniz.