Tosla Akbank İhtiyaç Kredisi

AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KREDİ SKORLAMA VERİLERİ KAPSAMINDA PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

1.Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, finansal ve pazarlama verileriniz, uygulama ve internet sitesi üzerinden toplanan ve rızanıza istinaden Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) tarafından Şirketimize sağlanmak suretiyle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak ve aşağıda belirtilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.    

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu olmak üzere faaliyetlerimize ilişkin mevzuat, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemizde yürürlükte olan mevzuat hükümleri dahilinde gerçekleştirilen birtakım veri işleme faaliyetleri doğrudan ilgili düzenlemeler açıkça emredici hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme, bilgi ve belge ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması mevzuat ve sayılan kurumların düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerimizi oluşturmaktadır. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Bazı veri işleme faaliyetleri, Şirketimizin hukuki menfaatlerini korumak için zorunluluk arz etmektedir. Bunlar arasında, bilhassa, Şirketimizin taraf olduğu çeşitli uyuşmazlık ve takipler çerçevesinde kişisel verilerin kullanımı örnek olarak sayılabilecektir (örneğin taraf olunan bir davada delil ve sair belge ve bilginin sunulması). 

Meşru menfaat için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Şirketimizce kampanya süreçlerinin düzenlenmesi ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizce müşterilere sunulabilecek uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaçlarıyla modelleme çalışmaları yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için zorunluluk arz eden veri işleme faaliyetleridir. 

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; Profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla ve açık rıza vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, finansal ve pazarlama verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon ve benzeri içeriklerde SMS, arama, e-posta ve anlık bildirim yöntemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi söz konusu olabilecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ortak kampanya süreçlerinin düzenlenmesi ve kampanyaların gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, destek ve altyapı hizmetleri aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verileriniz Akbank T.A.Ş.’ye (Akbank), Akbank tarafından kredi başvurunuz kapsamında kredi skorlama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

3. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi tosla.com/kvkk-basvuru-formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

AÇIK RIZA FORMU

Kredi Skorlama ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından:

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verilerinizin, Akbank T.A.Ş. tarafından kredi başvurunuz kapsamında kredi skorlama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Akbank’a aktarılmasını kabul ediyorum.

AKBANK T.A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AKBANK T.A.Ş. (“AKBANK”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu aydınlatma metni ile bankamıza bireysel ihtiyaçlarınız amacıyla yapacağınız tüm kredi başvurularınız (ihtiyaç, taşıt, konut vb, hep birlikte “bireysel kredi”) sırasında işlediğimiz kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Bu bölüm AKBANK olarak kredi başvuru, değerlendirme ve sözleşme süreçlerini yönetebilmek amacıyla kişisel verilerinizi elde ettiğimiz tüm alanları içermektedir.

Bankamıza verdiğiniz veriler:

Bu doğrudan sizden fiziki (şube vb.) ya da dijital (mobil bankacılık, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, IVR, ATM vb.) ortamlardan yaptığınız başvurular yoluyla ve/veya dolaylı bir şekilde temsilcilerinizden (Örn. vekil, veli, vasi vb.) sağlanan verileri kapsar. Böylelikle ürün/hizmet/kampanya başvurularınız, bankamızla yaptığınız görüşmeler ve sunduğunuz bilgi ve belgeler aracılığıyla verilerinizi toplamaktayız.

Dış kuruluşlardan topladığımız veriler:

Kimlik ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları ve diğer kuruluşların veri tabanları [Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”)],

Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar [Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (“TBB Risk Merkezi”)],

Bankamız ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden mağaza, bayi, elektronik ticaret siteleri gibi destek hizmeti aldığımız kuruluşlar,

Karşılaştırma web siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlar,

Sosyal ağlar ve diğer teknoloji sağlayıcıları (örneğin Facebook veya Google reklamlarımız aracılığı ile bize ulaştığınızda),

İşyeriniz (örneğin gelir bilgisi teyidi yapmak için),

Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve genel eğilimleri değerlendirmek için raporlama hizmeti aldığımız veri hizmetleri sunan firmalardan elde ettiğimiz verileri her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bankamızca işlenen veriler aşağıda yer tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylece işlediğimiz veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Veri Grubu Kişisel Veri
Kimlik bilgileri Örn. Ad-soyadı, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum.
İletişim bilgileri Örn. E-posta adresi, ev/iş adresi, telefon numarası.
Risk yönetimi bilgileri Örn. Kefil bilgileri, maaş bilgileri, varlık-gelir bilgileri, eğitim bilgileri, demografik bilgiler, çalışma süresi, ikamet durumu, taşıt bayi bilgileri, ilgili şubemiz tarafından oluşturulan görüş bilgileri, KKB, KPS ve APS’den temin edilen veriler, KKB borçluluk bilgileri, skor bilgileri, konutun ya da taşıtın teminat olarak alınması halinde konuta/taşıta dair bilgiler ve ekspertiz bilgileri (adres, değer, cins, model, marka, plaka, şasi vb.).
Müşteri işlem bilgileri Örn. Kredi bilgileri, mevduat bilgileri, kredili mevduat hesabı bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri mevduat hesap hareketleri, kredi ödeme hareketleri, müşteri bilgileri.
Risk izleme ve takip bilgileri Örn. Borç bilgileri, gecikme ve gecikme gün sayısı bilgisi, vade bilgisi, bağlantılı kişilere ilişkin bilgiler, malvarlığı (araç ve tapu) bilgileri.
Demografik bilgileri Örn. Eğitim bilgileri, meslek bilgisi, işyeri ve gelir bilgileri
Kredi belgelerindeki bilgiler Örn. Kredi özelinde doldurulan dokümanlardaki bilgiler (krediye ait sisteme yüklenen form, sözleşme ve benzeri diğer evrak).
Resmi kurum kayıtları Örn. KKB, TBB Risk Merkezi Verileri


İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Bankamızca toplanan kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md. 4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlanmaktayız.

İşlenme Amaçları Kişisel Veri​ Hukuka Uygunluk Sebepleri​
Bireysel Kredi Başvuru Talebinin Alınması ve Değerlendirilmesi Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, meslek bilgileri, risk yönetimi bilgileri, müşteri işlem bilgileri, demografik bilgiler, müşteri iletişim merkezi kayıtları, dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik kontrol bilgileri, sözleşme bilgileri​​​ ​​​ - Kredi sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

- AKBANK’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması​

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi​

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması​​​
Bireysel Kredilerin Kullandırılması ve Tahsil Edilmesi Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, risk yönetimi bilgileri, müşteri işlem bilgileri, sosyodemografik bilgiler, görsel kayıtlar (fotoğraf), kredi belgelerindeki bilgileri​​​
Ürüne İlişkin Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ​​​Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri
Ödenmeyen Borçlara Yönelik Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi, Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik bilgileri, risk izleme ve takip bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, resmi kurum kayıtları ​​​
Bireysel Kredi Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi ​​​Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri numarası üzerinde tutulan bilgiler, resmi kurum kayıtları ​​Açık rıza​

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verilerinizi; yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde gerektiğinde paylaşmaktayız. Burada kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz tüm organizasyon türlerini bulabilirsiniz.

Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, SGK, İYS, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Adli ve İdari Makamlar, Kolluk Kuvvetleri ve diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlara,

Bankacılık faaliyetlerini yürütmek ve size talebinizle bağlantılı olarak ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek için; İş ortaklarımıza (örn. program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlara), dış hizmet aldığımız tedarikçilere, alt yüklenicilere, bağımsız denetim şirketlerine, işyerinize, Visa ve MasterCard gibi kart sağlayıcılarına, tahsilat ödemelerine aracılık edilen kuruluşlara, verilerinizi paylaşmamızı istediğiniz kişilere ve şirketlere, Bankamızdan kullanılan teminatlı bir konut krediniz ve ipoteğiniz varsa muvafakatini almak amacıyla eşiniz ile, kefil ve/veya garantörünüzle, Bankamızdan kullanılan kredinize teminat (ipotek, nakit blokaj vs. gibi) veren 3. kişiler ile,

Bankamız aracılığı ile sigorta başvurusunda bulunmanız halinde sigorta ilişkisinin sürdürülebilmesi ve işleyişi amacıyla acentesi olduğumuz Aksigorta, AvivaSA ile,

Bankamızın acentesi olmadığı ancak Bankamızın daini mürteni olduğu sigorta poliçelerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sigorta şirketleri ile,

Yurt içi ve/veya yurt dışındaki hissedar(lar)ımız ve iştiraklerimize (Örn: Ak Yatırım, Ak Portföy),

Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla hukuk büroları ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, AKBANK T.A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AKBANK T.A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, bankamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Sabancı Center 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akbank@akbank.hs03. kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca şubelerimiz ve direkt kanallarımız aracılığıyla da başvurularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Toslamaya hazır mısın?

Telefonuna bak, gelen mesajlarını kontrol et!

Uygulama mağazasından indir!