Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kredi Skorlama Verileri Kapsamında Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

1.Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, finansal ve pazarlama verileriniz, uygulama ve internet sitesi üzerinden toplanan ve rızanıza istinaden Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) tarafından Şirketimize sağlanmak suretiyle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak ve aşağıda belirtilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.    

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu olmak üzere faaliyetlerimize ilişkin mevzuat, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemizde yürürlükte olan mevzuat hükümleri dahilinde gerçekleştirilen birtakım veri işleme faaliyetleri doğrudan ilgili düzenlemeler açıkça emredici hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme, bilgi ve belge ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması mevzuat ve sayılan kurumların düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerimizi oluşturmaktadır. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Bazı veri işleme faaliyetleri, Şirketimizin hukuki menfaatlerini korumak için zorunluluk arz etmektedir. Bunlar arasında, bilhassa, Şirketimizin taraf olduğu çeşitli uyuşmazlık ve takipler çerçevesinde kişisel verilerin kullanımı örnek olarak sayılabilecektir (örneğin taraf olunan bir davada delil ve sair belge ve bilginin sunulması). 

Meşru menfaat için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Şirketimizce kampanya süreçlerinin düzenlenmesi ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizce müşterilere sunulabilecek uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaçlarıyla modelleme çalışmaları yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için zorunluluk arz eden veri işleme faaliyetleridir. 

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; Profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla ve açık rıza vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, finansal ve pazarlama verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon ve benzeri içeriklerde SMS, arama, e-posta ve anlık bildirim yöntemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi söz konusu olabilecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ortak kampanya süreçlerinin düzenlenmesi ve kampanyaların gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, destek ve altyapı hizmetleri aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verileriniz Akbank T.A.Ş.’ye (Akbank), Akbank tarafından kredi başvurunuz kapsamında kredi skorlama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

3. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Şirketimiz’e yönelteceğiniz KVKK’dan doğan taleplerinizi tosla.com/kvkk-basvuru-formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru talepleriniz KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

AÇIK RIZA FORMU

Kredi Skorlama ve Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından:

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verilerinizin, Akbank T.A.Ş. tarafından kredi başvurunuz kapsamında kredi skorlama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Akbank’a aktarılmasını kabul ediyorum.